English   Danish

2022/2023  BA-BEBUO1020U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Jacob Hasselbalch - Institut for Organisation (IOA)
Studieleder er ansvarlig for hele uddannelse, men i forbindelse med bachelorprojektet kan bachelorprojekt koordinator samt de øvrige undervisere kontaktes.
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Politologi/Political Science
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde følgende læringsmål:
 • udvikle og fremlægge en relevant problemformulering inden for den europæiske business kontekst
 • identificere, udpege og præsentere relevant faglitteratur og empirisk materiale
 • identificere og anvende relevante begreber og teorier, der bidrager til at analysere det pågældende spørgsmål, og forklare de respektive valg, der er truffet
 • reflektere kritisk over problemformuleringen, dataindsamlingen, kvaliteten af det empiriske materiale og analysemetoderne
 • foretage en uafhængig analyse på grundlag af det empiriske materiale
 • diskutere projektets resultater i forhold til empiriske, teoretiske og praktiske overvejelser
 • skrive og formidle et klart struktureret projekt, der opfylder akademiske standarder, navnlig med hensyn til en korrekt anvendelse af data og henvisning til kilder og litteratur
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Én person må skrive maksimalt 40 sider. En gruppe på to studerende må skrive 60 sider. For hvert ekstra gruppemedlem lægges ti sider til det maksimale antal af sider, man må skrive.
Derfor:
1 studerende = 40 sider,
2 studerende = 60 sider,
3 studerende = 70 sider,
4 studerende = 80 sider.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektet kan skrives på engelsk eller dansk. Resuméet skal skrives på engelsk og tælles med i det samlede antal sider.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
1. Hvis den studerende har været medforfatter af projektet men ikke har været i stand til at deltage i den mundtlige eksamen, skal den studerende tilmelde sig omprøven og eksamineres på baggrund af en ny aflevering af det oprindelige bachelorprojekt.

2. Hvis den studerende har været medforfatter af projektet, men ikke består den mundtlige eksamen, bliver studerende bliver eksamineret på grundlag af en revideret udgave af den oprindelige afhandling. Den studerende vil, inden 8 dage efter prøven, få en skriftlig tilbagemelding fra vejlederen og krav, der skal opfyldes for at bestå eksamen.

3. Hvis den studerende ikke har været i stand til at skrive/deltage i udarbejdelsen af bachelorprojektet (fx pga sygdom), kan den studerende tage omprøve, hvis han/hun afleverer et individuelt skrevet bachelorprojekt inden for en frist, der er sat af studienævnet.

4. Hvis der ikke er afleveret en afhandling på den sidste afleveringsdato, melder den studerende sig til omprøve og bliver eksamineret på grundlag af en ny afhandling. Dette nye afhandling skal have en væsentligt ændret problemformulering og forskningsspørgsmål i forhold til det tidligere planlagte afhandling.

I pkt. 1 og 2 har den studerende ikke ret til vejledning, hvis han/hun vælger omprøve. I pkt. 3 og 4 kan studienævnet vælge at tildele den studerende vejledningstimer, hvis den studerende kan fremvise dokumentation herfor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en 30 minutters individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Projektet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.


Projektsproget er enten dansk eller engelsk efter de studerendes eget valg.

 

Den mundtlige prøve foregår som et individuelt forsvar af bachelorprojektet. Den mundtlige prøve afholdes på projektsproget.

 

Forløbet for den mundtlige eksamen følger disse retningslinjer:

 

 • Den studerende indleder med en kort præsentation af ca. 3-4 minutters varighed. Hensigten med præsentationen er at uddybe væsentlige diskussionspunkter og konklusioner, evt. i andre eller bredere perspektiver end de i opgaven anlagte. Præsentationen er således ikke en opsummering af det skriftlige produkt.
 • Herefter følger en diskussion, hvor eksaminator kan stille spørgsmål til opgaven, dens emne, og dens faglige aspekter. Denne diskussion varer 20-22 minutter.
 • Til slut bedømmes den studerendes præstation, og der gives karakter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes kompetencer inden for de områder, som HA Europæisk Business dækker. Ligeledes skal projektet demonstrere den studerendes evne til at analysere virksomheders udfordringer og muligheder på europæiske og globale markeder og/eller problemstillinger, der relaterer sig til politiske, sociale og kulturelle områder, der udgør en europæisk businesskontekst. Med dette for øje vælger de studerende et område af interesse.

 

Det endelige bachelorprojekt er det sidste og største stykke arbejde på HA i Europæisk Business. Bachelorprojektet giver mulighed for at kombinere og integrere den viden og de færdigheder, de studerende har tilegnet sig på uddannelsen og samle det i et skriftligt produkt. Derefter forsvares projektet ved en mundtlig eksamen. Bachelorprojektet må skrives individuelt eller i grupper af 2-4 studerende, men den mundtlige eksamen er individuel. Den studerende får én karakter på baggrund af en kombineret bedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.


Kravene til bachelorprojektet er mere strenge med hensyn til formulering og definition af problemformuleringen, fremvisning af en litteraturoversigt, udvikling af strategi for analyse og implementering af teori og empiri sammenlignet med tidligere eksaminer, da bacheloreksamen udløser en bachelorgrad. Der lægges stor vægt på den studerendes evne til at tænke på tværs af fagene og vælge den bedste tilgang og integrere den i et sammenhængende forskningsprojekt. Den studerende bør reflektere kritisk over analysestrategi og metode og forventes at kende konsekvenserne af de valg, som er blevet truffet.

 

Bachelorprojektet beskrives detaljeret i en projektvejledning, der udgives i løbet af efterårssemesteret. Denne har svar på de fleste spørgsmål, som studerende typisk stiller om bachelorprojektet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Projektgruppen vil få vejledningstimer af en vejleder. Der vil også være en introduktionsforelæsning og en række projektværksteder, hvor de studerende kan præsentere og diskutere deres ideer og udfordringer.
Feedback i undervisningen
Vejlederen giver feedback på ideer og tekst under møderne mellem projektgruppen og vejlederen. De tre projektværksteder giver mulighed for at præsentere ideer og få feedback fra undervisere/vejledere såvel som fra andre projektgrupper.
Studenterarbejdstimer
Total 420 timer
individuelt projekt, maks. 40 sider, antal vejledningstimer: 7 timer
gruppeprojekt, 2 studerende, maks. 60 sider, antal vejledningstimer: 12 timer
gruppeprojekt, 3 studerende, maks. 70 sider, antal vejledningstimer: 16 timer
gruppeprojekt, 4 studerende, maks. 80 sider, antal vejledningstimer: 18 timer
Sidst opdateret den 30-11-2022