English   Danish

2022/2023  BA-BEBUO1023U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-04-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Opstille finansielle redegørelser på baggrund af daglige transaktioner
 • Redegøre for elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af de finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Ekstern regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i udarbejdelsen og analysen af det eksterne regnskab. Gennem forløbet opnår den studerende en faglig forankret viden omkring udarbejdelse og analyse af virksomheders eksterne regnskab, således at den studerende bliver i stand til at foretage en vurdering af virksomheders økonomiske situation og performance i en bredere kontekst, herunder:

 
 • måling og kommunikation af finansielle og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • analyse af virksomhedens økonomiske situation.
 • betydningen af ledelsens regnskabsmæssige valg/beslutninger for det billede, der med det eksterne regnskab tegnes af virksomheden.

 

Faget giver en indsigt i det eksterne regnskab fra a) et regnskabsudsteder synspunkt (hvordan udarbejdes det eksterne regnskab i henhold til gældende regulering) og b) et regnskabsbruger synspunkt (analyse af eksterne regnskaber). Herigennem er det ønsket at stimulere den studerendes analytiske tilgang til data  samt at hjælpe den studerende med at udvikle en høj grad af kritisk tænkning.

 
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen i forbindelse med gennemgang af øvelser og gennem løbende diskussion i undervisningen, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Den studerendes aktive deltagelse i undervisningen er essentiel i forhold til udviklingen af den studerendes evner vedrørende samarbejde og feedback i diskussionssammenhænge. For at stimulere et interaktivt læringsmiljø vil undervisningen ikke blive optaget.

Studenterarbejdstimer
Dialogforelæsninger 29 timer
Øvelser 16 timer
Workshop 3 timer
Forberedelse 154 timer
Eksamen 4 timer
Yderligere oplysninger

Kører første gang i Efteråret 2022

Foreløbig litteratur

Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager: Årsrapport og virksomhedsanalyse, 8. udg. 2017 - Det er kun kapitel tre der er pensum (uploades på Canvas). 

 

Carsten Kyhnauv-Andersen, Henrik Kyhnauv-Andersen og Peter Kyhnauv-Vejgaard: Finansiel rapportering – teori og regulering.
6. udg. 2021. (eller seneste version)

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 6. udg. 2021. Gjellerup/Gads Forlag. (eller seneste version)

 

Øvelsesopgaver (uploades på Canvas).

 

Opgavesamling (uploades på Canvas).


Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Sidst opdateret den 28-04-2022