English   Danish

2022/2023  BA-BHAAV1082U  Økonomistyret Marketing & Strategi

English Title
Financial Marketing Management & Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 95
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organisation
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 05-09-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
  • Kunne reflektere over og i et betydeligt omfang kunne inddrageog anvende modeller, metoder og værktøjer fra tilstødende fagområder/fagdiscipliner
  • På overbevisende måde kunne sammenholde strategiske markedsmæssige problemstillinger med økonomisk analyse og finansiel vurdering
  • Kunne dokumentere, at de foreslåede internationale strategiforslag er brugbare og realistiske i praksis
  • Kunne udvise gode evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse/inddragelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse , finansiering samt problemanalyse og metode) således, at den studerende kan sammenholde en virksomheds strategiske marketingmæssige problemstillinger i forbindelse med dens internationale relationer - ud fra en økonomisk analyse og finansiel vurdering.

Bemærk venligst, at der kan skrives bachelorprojekt i faget.
Prøve/delprøver
Økonomistyret Marketing og Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor marketingfunktionen som helhed eller centrale dele heraf på internationale markeder samt at kunne gennemføre økonomiske analyser af virksomhedens muligheder og mål således, at den studerende kan udarbejde en realistisk global marketingstrategi.

For at kunne fastlægge en realistisk global marketingstrategi er det nødvendigt at forstå og at inddrage virksomhedens finansielle situation. I den finansielle analyse fokuseres bl.a. på forståelse af selskabsstrukturen, regnskabsanalyser med fokus på, hvor i verden og på hvilke produkter, virksomheden tjener deres penge, risikoanalyser m.m. som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.

Der indgår bl.a. følgende temaområder:

- Strategi og ledelse i markedsføringen

- Strategisk usikkerhed og scenario analyse

- Ressource/kapabilitetsbaseret strategi og situationsbaseret strategi

- Skabelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele

- Indtrængningsstrategier på udvalgte internationale aftagermarkeder

- Opstilling af strategiske handlingsalternativer for en given virksomhed

under finansielle begrænsninger

- Økonomiske konsekvensanalyser af de opstillede alternativer

- Reversibilitet og usikkerhed

Beskrivelse af undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler, online læringselementer og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.

Flere blended learning aktiviteter er inkorporeret i faget, herunder selvstudie videoer og multiple-choice opgaver. Planlagte virtuelle/online undervisningstimer foregår live og vil blive optaget og efterfølgende uploadet på Canvas
Feedback i undervisningen
Der gives såvel kollektiv feedback i undervisningsforløbet & omkring case øvelser samt mulighed for individuel feedback ved indsendte case besvarelser efter nærmere aftale med den fagansvarlige

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 38 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

Kontakt den fagansvarlige Flemming Cumberland, Institut for Afsætningsøkonomi, e-mail: fc.marktg@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Aaker, David A. & Damien McLoughlin:

Strategic Market Management. Global Perspectives.

John Wiley & Sons, New York (1. edition, 2010)  

ISBN: 978-0-47068975-2           

 

Cumberland, Flemming, Wanding Dahl, Christian & Klaus Nørby Jakobsen:

INTERNATIONALISERING

Indtrængningsproblematikken I et globalt perspektiv

Samfundslitteratur, 2022

ISBN: 978-87-593-4172-8

 

Cumberland, Flemming, Wanding Dahl, Christian & Klaus Nørby Jakobsen:

INTERNATIONALE VIRKSOMHEDSCASES.

Med supplerende analysemodeller og værktøjer.

Samfundslitteratur, 2022

ISBN: 978-87-593-4170-4

I forbindelse med supplerende  informationssøgninger omkring de enkelte cases henledes opmærksomheden på flg. link: http:/​/​libguides.cbs.dk/​international_markedsinformation

Kilder til dansk og international markedsinformation, opdateres og udvikles løbende og ligger frit tilgængelig på Internettet. Supplerende informationer om denne kilde findes i Appendiks Z i Internationale virksomhedscases.

 

Higgins, Robert C., Koski, Jennifer L. & Todd Mitton:

Analysis for Financial Management.

Thirteenth edition, 2022. McGraw-Hill Education.

ISBN: 978-1-265-04263-9

 

 

 

Sidst opdateret den 05-09-2022