English   Danish

2022/2023  BA-BHAAV2271U  Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori – i et postkapitalistisk perspektiv

English Title
Main contemporary ideas within political economic theory – a post capitalistic perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Corporate governance/Corporate governance
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • International politisk økonomi/International political economy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2022

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne reflektere kritisk over alternative forklaringsmodeller, der adresserer ovennævnte fundamentale spørgsmål, som bygger videre og udfordrer den klassiske politiske økonomiske teori. Fokus med faget er især evnen til kritisk intellektuel refleksion og selvstændig original tankegang.
  • Den studerende skal være i stand til at redegøre for klassiske hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori, herunder især inden for erhvervsøkonomi
  • Den studerende skal være i stand til at forholde sig kritisk til nyere hovedstrømninger bl.a. inden for marxistisk økonomi, post-keynesiansk økonomi, institutionel økonomi, retsøkonomi, adfærdsøkonomi og kooperativ økonomi
  • Den studerende skal være i stand til at forklare og udfordre bestående dogmer inden for moderne politisk økonomi, der udfordrer den neoklassiske økonomiske opfattelse
Prøve/delprøver
Nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomisk teori - i et postkapitalistisk perspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen sigter på at give de studerende en solid indsigt i nyere hovedstrømninger inden for politisk økonomi. Kurset bygger videre på klassisk politisk økonomi herunder erhvervsøkonomi, som diskuteres og analyseres med henblik på at vurdere relevansen heraf i det postkapitalistiske samfund.

 

Formålet med faget er at udstyre de studerende med en analytisk viden, som gør dem i stand til kritisk at forholde sig til klassisk politisk økonomi, herunder især nyere hovedstrømninger, som sætter kritisk fokus på det postmoderne kapitalistiske system.

 

Det gælder grundlæggende politiske økonomiske spørgsmål såsom effekten af virksomhedernes ansvarlighed, retfærdighed, virksomhedernes formål og interessevaretagelse, globalisering, bæredygtighed, ejendomsrettens betydning, ulighed, samfundets magtstrukturer, inklusion og diversitet, betydningen af præferencer samt narrativer, forudsætningen om rationalitet, kravet om økonomisk vækst, institutionernes- og den retlige reguleringens betydning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der indledes med en introduktion over hovedemner inden for politisk økonomi/​erhvervsøkonomi, som giver den studerende et grundlæggende fundament af historisk viden og indsigt herom.

Dernæst behandles udvalgte hovedstrømninger, med henblik på at vurdere betydningen i det postkapitalistiske samfund. Disse nye bidrag præsenteres og perspektiveres til den klassiske litteratur.

Faget vil bl.a. koncentrere sig; effekten af virksomhedernes ansvarlighed, retfærdighed, virksomhedernes formål og interessevaretagelse, globalisering, bæredygtighed, ejendomsrettens betydning, ulighed, samfundets magtstrukturer, inklusion og diversitet, betydningen af præferencer samt narrativer, forudsætningen om rationalitet, kravet om økonomisk vækst, institutionernes- og den retlige reguleringens betydning.

Faget forudsætter meget aktiv deltagelse fra de studerende side. De studerende vil blive bedt om at præsentere og redegøre kritisk for den nyere litteratur på området, således at den studerendes intellektuelle færdighed opøves og trænes. Der gives feedback herpå og undervisningen består i høj grad af diskussion, der medvirker til den personlige intellektuelle udvikling hos den enkelte studerende.

Faget giver en desuden en dybere forståelse for de mere anvendelsesorienterede erhvervsøkonomiske fag, idet faget giver en overordnet teoretisk referenceramme. Igennem træning af de studerendes analytiske evner, trænes evnen til at bidrage til samfundsdebatten på kvalificeret grundlag.
Feedback i undervisningen
Feedback er helt centralt i faget og gives på flere måder i faget.

Ved starten af hver undervisningsgang, får de studerende adgang til at spørge ind til problemstillinger, i forhold til hvad der blev gennemgået på forrige forelæsning.

Feedback gives desuden efter hvert studenteroplæg og under selve undervisningen forudsættes det, at de studerende formulerer relevante kritiske spørgsmål, som der responderes på.

Feedback gives desuden i forhold til relevante samfundsproblemstillinger, der drøftes i medierne dvs. det forudsættes en mere kontinuerlig feedback og aktiv læring fra de studerendes side, hvilket suppleres ved undervisernes Office hours.


Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Bog samt materialesamling med artikler (vil blive udarbejdet)

 

  • Rethinking Economics – an introduction to pluralistic economics, ed. Liliann Fischer mm. Routledge Economics, 2018
Sidst opdateret den 11-02-2022