English   Danish

2022/2023  BA-BINTV2009U  RPA og software robotter

English Title
RPA og software robotter

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 90
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kim Normann Andersen - Institut for Digitalisering
Der vil være øvelseslærere tilknyttet faget.
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opfylde følgende fem læringsmål
  • Kan demonstrere grundlæggende kendskab til RPA
  • Kan sondre mellem RPA og anden type software automatisering
  • Kan opstille, gennemføre og dokumentere en RPA løsning for et simpelt data flow
  • Kan opstille og diskutere forskelle mellem forskellige RPA software pakker
  • Kan redegøre for og diskutere forretningsmæssige fordele og udfordringer ved RPA
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset indeholder hands-on øvelser i robot process automation (RPA) og forudsætter derfor parathed til at deltage i sådanne øvelser. Inspiration til hvad RPA er, kan eksempelvis hentes via UiPath og BluePrism. Kurset er særligt relevant for studerende der vil arbejde videre med automatisering af datahåndtering - enten i bachelorprojekt eller i senere kandidatstudier.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
I kurset indgår en obligatorisk gruppeopgave om udvikling af en RPA løsning, hvor der skal automatiseres et flow indenfor det finansielle område. Opgaven tager udgangspunkt i et datasæt, der udleveres til de studerende. Der kan dog vælges at anvende andet datasæt. Godkendelsesopgaven skal afleveres via eksamen.cbs.dk og må have et omgang af max. 5 sider plus bilag.

Hvis en studerende ikke kan deltage grundet dokumenteret sygdom, eller hvis en studerende ikke får godkendt aktiviteten på trods af et reelt forsøg, vil den studerende få tilbudt et ekstra forsøg inden den ordinære eksamen (max 5 sider hjemmeopgave).
Prøve/delprøver
RPA og software robotter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen (20 min. inkl. votering) tager udgangspunkt i projektrapporten. Eksamen starter med kort præsentation af denne (max 5 minutter) og herefter er der en dialog og perspektivering af denne til de øvrige, relevante dele af pensum.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er fokuseret på at lære de grundlæggende elementer i Robot Process Automation (RPA) samt at kunne relatere RPA til andre IT-systemer i virksomheden.

De grundlæggende elementer i RPA indlæres ved ugentlige øvelser og en afleveringsopgave. 

I kurset gennemgåes hovedforskelle mellem forskellige RPA softwareløsninger  og det belyses hvordan RPA kan indgå i en forretningsmæssig forandringsproces.   

I kurset reflekteres og diskuteres hvilke kritierier der kan anvendes for at vurdere om RPA er svaret på forretningsmæssige problemer eller om det er andre automatiseringstilgange, der giver bedre mening i forhold til løsning af virksomhedens automatiseringsbehov. 

Der vil  være to kursusgange hvor ialt fire gæsteforelæsere fra virksomheder vil sætte fokus på fordele og udfordringer med implementering af RPA i virksomheden.  

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt med størst mulig vægt på at skabe overensstemmelse mellem læringsmål, undervisning og eksamensformen. Således er udarbejdelse af assignment 1 understøttet med øvelser og mulighed for at diskutere del-elementer i assignment i ugentlige øvelser.
Der er to hele kursusgange til at belyse de teoretiske forretningsmæssige aspekter af RPA og to hele kursusgange til at belyse disse med indlæg fra ialt fire virksomheder. Studerende forventes at deltage i disse diskussioner og kunne inddrage disse til eksamen.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen (særligt gennem øvelser). Der gives skriftlig feedback til besvarelse af assignment 1.

Der er øvelseslærere på kurset til at dække instruktion i RPA.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 70 timer
Deltagelse i forelæsniningstimer 30 timer
Deltagelse i øvelsestimer 24 timer
Øvelsesopgave 22 timer
Udarbejde af eksamensprojekt 30 timer
Forberedelse og deltagelse i eksamen 30 timer
Ialt 206 timer
Yderligere oplysninger

Kurset kan  være et afsæt for deltagelse i et certificeringskursus hos en eller flere af RPA-udbyderne.  Eventuelle udgifter til deltagelse i et certificeringskursus skal afholdes af den studerende og deltagelse i dette er ikke direkte koblet til kurset i RPA og software robotter. 

Sidst opdateret den 01-02-2022