English   Danish

2022/2023  BA-BJURO1711U  Formueret

English Title
Sale of Goods and Torts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Marie-Louise Holle - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
  • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
  • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Formueret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Erstatningsretten er central i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale erstatningsbetingelser og ansvarsfrihedsgrundene, der kan indebære bortfald eller nedsættelse af skadelidtes erstatningskrav. Faget anvender erstatninsgretlige data heriblandt retspraksis for at fortolke, illustrere og diskutere de erstatningsretlige betingelser.

Køb udgør såvel nationalt som internationalt stadig den mest udbredte kontrakttype i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale køberetlige problemstillinger med udgangspunkt i køberetlige data i form af den danske købelov om retspraksis. Der fokuseres i undervisningen på de centrale temaer om fastlæggelse af pris, levering og risikoens overgang, sælgers misligholdelse og købers misligholdelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
cases
domme
skriftlige opgaver
law labs
Feedback i undervisningen
Ifm. med law labs (navnlig cases), spørgsmål og dialog til forelæsning samt afleveringsopgaverne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 18 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Forberedelse 108 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Altid nyeste udgave - tjek hos forlag.

 

 

Formueret 
- Erstatningsret: von Eyben & Isager, Lærebog i erstatningsret (9. udg., 2019). Udvalgte domme.
- Køberet: Lookofsky & Ulfbeck, Køb, dansk indenlandsk købsret (5. udg., 2020).  Udvalgte domme.

Købeloven

Erstatningsansvarsloven

M.v.

 

Sidst opdateret den 28-06-2022