English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO1364U  Medier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ

English Title
Media and communication: New contexts for society, organization, and the individual

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Julie Uldam - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • have overblik over og forståelse af kommunikations- og medieteorier
  • analysere hvordan kommunikation og medier både udvider og begrænser organisationers strategiske råderum, troværdighed og legitimitet
  • anvende teorier, begreber, og modeller fra kommunikations- og medieforskningen til at analysere en kommunikationsproblemstilling i / om en konkret organisation
  • analysere en selvvalgt empirisk case ved at koble viden om organisation, medier og kommunikation med selvindsamlet empiri
  • reflektere kritisk over kommunikations- og medieteorier i forhold til ansvarlighed og samspil mellem samfund, organisation og individ
Prøve/delprøver
Medier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Kan udarbejdes i grupper eller individuelt.
Grupper af 2-5 studerende (4-5 studerende anbefales) skriver max. 5 sider.
Studerende, som skriver alene, skriver max. 3 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser:
For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men som ikke deltager i den mundtlige eksamen, er syge-/omprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Denne synopsis skal genindleveres til syge-/omprøven. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.

Studerende der ikke består den ordinære eksamen skal indlevere en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der sættes en afleveringsfrist for synopsen af studiesekretariatet, men arbejdet med synopsen kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.
Synopsen, der i kort form skitserer en problemstilling inden for fagets pensum vha. en selvvalgt case-organisation og som sammen med pensum danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, skal skrives i grupper på 2-5 personer (4-5 personer anbefales). Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende indblik i centrale diskussioner inden for kommunikations- og medieforskning. De studerende introduceres for klassiske teorier om medier og deres logikker, som fortsat gør sig gældende, samt nyere litteratur om digitale medier og data. På baggrund af disse perspektiver giver faget de studerende teoretiske og analytiske tilgange til at undersøge kommunikative problemstillinger i forhold til individ-, organisations- og samfundsniveau.

 

Således bidrager faget til de studerende evne til at arbejde strategisk og ansvarligt med organisationers kommunikation og brug af medier og data. 


Denne viden og disse færdigheder bidrager også til løsning af opgaver i forbindelse med 2. årsprojektet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget omfatter en forelæsningsrække og en holdøvelsesrække. Det er først og fremmest holdøvelsesundervisningen, der er grundlæggende dialogisk og studenterorienteret og forudsætter i endnu højere grad de studerendes aktive forberedelse og deltagelse. En SeminarDag fokuserer særligt på erfaringer med kommunikation i konkrete organisationer.

I øvelserne uddybes forelæsningens teoretiske emner, og der arbejdes derudover med cases eller undersøgelser. Cases og undersøgelser supplerer det overblik, som forelæsningsrækken giver, og/ eller udprøver forelæsningens teoretiske perspektiver og koncepter.

I øvelserne afleveres der også en gruppesynopsis for at øve sig i at skrive en synopsis som oplæg for en mundtlig eksamen. Denne prøvesynopsis skrives af 2-5 studerende. For at kunne give feedback til prøvesynopsen i undervisningen, skal grupperne dannes inden for holdet. Denne prøvesynopsis er en god mulighed til at forberede sig til eksamen (se eksamen).
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i forskellige sammenhænge og formater:

1) Underviser og studerende diskuterer løbende de studerendes individuelle bidrag i øvelsestimerne.
2) De studerende holder oplæg i grupper på øvelsesholdene og får derefter feedback af underviser og medstuderende.
3) Grupperne afleverer prøvesynopsis, og underviser kommenterer skriftligt de enkelte synopser, giver overordnet mundtlig feedback i holdundervisningen, og derudover vil der være generel diskussion af synopserne og feedback fra medstuderende på øvelsesholdet.
4) De studerende modtager vejledning og feedback på ideer og problemformulering til eksamenssynopsis i sidste øvelsestimer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelsestimer 34 timer
Forberedelse og eksamen 150 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public relations review23(2), 177-186.

Cukier & Mayer-Schoenberger (2013)

Curran, J., Fenton, N., & Freedman, D. (2016). Misunderstanding the Internet. London: Routledge. Chapter:  The internet and social networking; Chapter 6: the internet and radical politics.

Etter, M. (2014). Broadcasting, reacting, engaging–three strategies for CSR communication in Twitter. Journal of communication management. Vol. 18 No. 4, pp. 322-342.

Gulbrandsen, I. T., Just, S. N., & Uldam, J. (2020). S (t) imulating resistance: Corporate responses to the Trump presidency. Organization, 1350508420939225.

Hansen, S.S. (2011) Årgang 2012. København: Informations Forlag. Kapital 7, pp. 111-138.

Hansen, S.S. (2021) Det lille vi & det store VI. Nye begreber og betingelser for fællesskaber i en verden med digitale netværk og sociale medier. Kvan, 41.

https:/​/​ereolen.dk/​ting/​object/​870970-basis:61344519

Hjarvard, S. (2008). The mediatization of society: A theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom review29(2).

Johansen, Winni & Finn Frandsen (2007). Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. [268-319]

Mejias, U. A., & Couldry, N. (2019). Datafication. Internet Policy Review8(4).

Neuman, W. R., Guggenheim, L., Mo Jang, S., & Bae, S. Y. (2014). The dynamics of public attention: Agenda‐setting theory meets big data. Journal of Communication64(2), 193–214.

Qvortrup. L. (1998). Det hyperkomplekse samfund, 14 fortællinger om samfundet. Kbh: Gyldendal. Kap. 11. De Irriterende Massemedier, det offentlige blik, pp 232-249

Uldam, J., & Kaun, A. (2019). Theorizing Civic Engagement and Social Media: The Case of the “Refugee Crisis” and Volunteer Organizing in Sweden. In Social Media Materialities and Protest (pp. 101-115). Routledge.

Uldam, J. (2018). Social media visibility: challenges to activism. Media, Culture & Society, 40(1), 41-58.

Vogler, D., & Eisenegger, M. (2020). CSR Communication, Corporate Reputation, and the Role of the News Media as an Agenda-Setter in the Digital Age. Business & Society, 0007650320928969.

 

Supplerende litteratur:

Briggs, A. and Burke, P. (2010). Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press. Chapter 1: Introduction.

Couldry, N. (2012) Media, World, Society. Cambridge: Polity. Chapter 2: Media as practice

Sidst opdateret den 29-06-2022