English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2003U  Mikro- og makroøkonomi

English Title
Micro and macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber
 • at beskrive og redegøre for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel og ufuldkommen konkurrence.
 • grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
 • algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi
 • at udvise forståelse for og anvende makroøkonomisk metode og analyseteknik
 • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en makroøkonomisk problemstilling er plausibel
 • at beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for makroøkonomiske modeller
 • at udvise økonomisk intuition og forholde sig kritisk/reflektivt til aktuelle makroøkonomiske problemstillinger
Prøve/delprøver
Mikro- og makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Syge-/omprøven afholdes efter følgende retningslinier: Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen. Efterfølgende vil den studerende blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser indenfor pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder både mikroøkonomi og makroøkonomi

Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende i Mikroøkonomi delen der udgør 2/3 af kurset  være i stand til

 • at forstå den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked,
 • at forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau,
 • at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.

  Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være ud fra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

 

I makroøkonomi delen der udgør 1/3 af kurset  gives en introduktion til teorier om og bestemmelse af samspillet mellem centrale makroøkonomiske variable såsom brutonationalprodukt, beskæftigelse, valutakurs inflation rente og betalingsbalnce. I relation hertil skal den studerende være i stand til

 • at udvise forståelse for og anvende makroøkonomisk metode og analyseteknik
 • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en makroøkonomisk problemstilling er plausibel
 • at beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for makroøkonomiske modeller
 • at udvise økonomisk intuition og forholde sig kritisk/reflektivt til aktuelle makroøkonomiske problemstillinger
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes:

- Storholdsforelæsninger (bred pensel)
- holdundervisning.
a) gennemgang af pensum
b) gennemgang af opgavesæt herunder af MyEconLab
c) Workshops
Desuden vil der være Studiecafe

Da der bliver lagt vægt på, at de studerende algebraisk kan løse økonomiske problemstillinger indenfor både mikro- og makroøkonomi delen vil der i starten af semesteret blive udbudt et Brush Up kursus i matematik.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via deres aktivitet på MyEconLab.
Feedback modtages også i forbindelse med en eventuel prøveeksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelsestimer 24 timer
Workshops 9 timer
Brush-up kursus 8 timer
Studiecafe 20 timer
Forberedelse og eksamen 111 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

 Bogpakke  indeholdende Jeffrey Perloff Microeconomics 8ed og Darren Acemoglu Macroeconomics Global 2 ed. med access code til MyEconlab
 

Sidst opdateret den 27-06-2022