English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2006U  Institutionelle perspektiver

English Title
Institutional Perspectives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Anders Ravn Sørensen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sociologi/Sociology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-11-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne redegøre for teorier og perspektiver på virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal kunne diskutere institutionelle strukturers og processers betydning for organisering af virksomhedsrelationer og strategisk adfærd
  • Den studerende skal opnå konkret forståelses for institutionelle forholds betydning for øvrig erhvervsøkonomisk og strategisk handling
  • Den studerende skal gennemføre systematiske analyser af virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal udvikle praktisk beslutnings- og rådgivningskompetence i forbindelse med virksomhedens organisering af eksterne relationer i et institutionelt perspektiv
Prøve/delprøver
Institutionelle perspektiver:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ordinær eksamen: 

Den studerende udarbejder en synopsis, en kort skriftlig redegørelse for et tema/emne, hvori den studerende beskriver en afgrænset problemstilling, der lægger op til en uddybning og diskussion ved en mundtlig præsentation.


Selvom formen er meget kortfattet, skal synopsen udformes i almindeligt og kommunikativt adækvat skriftsprog. Stikordsform bør kun anvendes hvor det alligevel ville være naturligt.


Synopsen skal indeholde
• præsentation af det generelle emne
• indkredsning af den relevante problemstilling
• kort redegørelse for relevant teori og/eller metode


Den studerende har ret til 15 min. mundtlig vejledning i forbindelse med udarbejdelse af problemformuleringen.

 

Den mundtlige prøve indledes med at den studerende med udgangspunkt i synopsen fremkommer med et mundtligt oplæg af 3-5 minutters varighed. Den resterende del af den mundtlige prøve foregår som en diskussion mellem eksaminator og den studerende af det fremlagte stof under inddragelse af baggrundsviden, litteraturen om det valgte tema/emne samt eventuelt aktuelle forhold, der måtte have relevans for synopsen.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.

 

Syge-/omprøve:

Den mundtlige eksamen foregår som en eksaminatorstyret dialog omkring fagets læringsmål og pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder og organisationer er under indflydelse af en række strukturer, der sætter rammerne for mulige og acceptable handlinger i forskellige sammenhæng. Det kan f.eks. være lovgivning der definerer hvad der er lovligt og ulovligt, men det kan også være mere uformelle regler som normer, værdisæt eller hele verdenssyn, der påvirker forskellige aktørers handlerum og kommunikative muligheder.

 

Målet med Institutionelle Perspektiver på HA(kom.) er, at klæde de studerende på til at analysere og kommunikere strategisk med tanke på organisationens institutionelle omgivelser. Kurset tager udgangspunkt i en række centrale teoriudviklinger indenfor institutionel teori. De studerende trænes her i at sammentænke relationer, historiske årsager og fremtidige påvirkninger imellem forskellige analyseniveauer og redegøre for disse i korte, præcise og pointestyrede analyser.

Over otte forelæsninger og syv øvelseslektioner (alle af 2 x 45 min.) gennemgår kurset en række teoretiske perspektiver fra klassiske ny-institutionel teori til nyere teoretiske genre som f.eks. institutionelle logikker. Desuden beskæftiger kurset sig med institutioners historiske udvikling – og dermed også med hvordan fortiden påvirker aktørers kommunikative spillerum i nutiden. I kursets sidste del kommer vi ind på begreberne netværk og social kapital, der ligeledes er centrale for at forstå de bindinger og potentialer der stammer fra de institutionelle omgivelser. Kurset har indbygget en progression i abstraktionsniveau og kompleksitet, hvor der i første del lægges op til en generel introduktion – men hvor vi igennem forløbet kommer rundt om andre perspektiver, der samtidig fordrer større teoretisk abstraktion.

 

I fællesforelæsninger gennemgår og diskuterer vi de centrale tekster og deres bidrag. Relevansen af disse bidrag illustreres med konkrete og aktuelle eksempler. Til den efterfølgende holdundervisning kontekstualiseres og appliceres de teoretiske tekster yderligere gennem en række forberedte mini-cases og materialesamlinger, der til hver øvelsestime giver mulighed for yderligere fordybelse, studenteroplæg og diskussion. Formålet med øvelsestimerne er således at bringe teorierne i spil, og med fokus på faget læringsmål, at lade de studerende udvikle handlingsorienterede løsninger og kommunikative strategier der udspringer af en række konkrete eksempler.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsmetoden på fjerde semester er specifikt udviklet for at muliggøre, at de studerende opnår de ønskede kompetencer. Metoden integrerer forskellige undervisnings- og arbejdsformer under rammerne af den vedtagne CBS-pædagogik.

Undervisningsmetoden er baseret på en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og praktisk arbejde på forelæsninger, holdøvelser og en workshop. Der lægges i undervisningen særlig vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum og relaterede problemstillinger. Kombinationen af pensum, cases og aktiv individuel og gruppebaseret deltagelse udgør rammen for en spændende, meningsfuld og forhåbentlig lærerig proces.

Undervisningen tilrettelægges på intet tidspunkt som simpel genfortælling af pensum, ligesom du ikke kan forvente, at al pensum bliver berørt i undervisningen. Det forventes, at du selv læser den angivne litteratur forud for undervisningen og diskuterer din fortolkning af den i studiegrupper, og på øvelseshold.
Feedback i undervisningen
Der gennemføres en midvejsevaluering af kurset, med henblik på mindre, løbende justeringer af undervisernes og de studerendes praksis. Faget sluttes desuden af med samlet evaluering for at kunne forbedre og tilrette indhold og pædagogik til de kommende år. Endelig indeholder faget en særlig individuel vejledning i forbindelse med udfærdigelsen af synopserne. Denne vejledning giver de studerende mulighed for sparre med øvelseslærerne i forhold til udvikling af problemformulering, empiri og teoretiske perspektiver til den endelige eksamensopgave. Som del af den formative evaluering afholdes også en synopsis-workshop, hvor undervisere og studerende i samarbejde arbejder med udvikling af eksamenssynopsernes indhold.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 18 timer
Løbende opgaver, fremlæggelser og eksamensforberedelse 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSCanvas inden semesterets start.

Sidst opdateret den 28-11-2022