English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2009U  Ekstern kommunikation i praksis

English Title
External Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casens kommunikative problemstillinger
  • Udarbejde to eller flere kommunikationsprodukter og koble dem med konteksten
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved at kommunikere i relevante og specifikke kommunikationsmedier og - kanaler ift. caseorganisationen
  • Argumentere og reflektere over primært ekstern kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer
Prøve/delprøver
Ekstern kommunikation i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Formkrav:
- De to formidlingsprodukter skal tilsammen have et tekstomfang på min. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende.
- Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukterne.
- Formidlingsprodukterne indgår i bedømmelsesgrundlaget og tæller med i opgørelsen af sideantallet, men kan fremstå som selvstændige dokumenter.
- Evt. resumé af interviews skal indgå i bilagene.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget 'Ekstern kommunikation i praksis' har undervisningen primært fokus på kommunikations- og kampagneplanlægning i organisationer. Desuden introduceres og arbejder den studerende med stakeholderstrategi, målgruppeanalyse, konceptudvikling, storytelling, journalistiske genrer og nyhedskriterier koblet til pressemeddelelsen som kommunikationsprodukt.

 

Undervisningen har afsæt i en kommunikationsudfordring, som stilles af en inviteret organisation, hvor den studerende øves i strategisk kommunikationstænkning, planlægning og eksekvering for en 'rigtig' organisation.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstedet er baseret på en 'real-life' kommunikationsudfordring stillet af en inviteret organisation. De studerende arbejder med kommunikationsudfordringen, diskuterer muligheder og begrænsninger, eksperimenterer, er kreative, skriver, gentænker, planlægger og eksekverer samtidig med, at de holder det op mod ’virkeligheden’ i organisationen med afsæt i fagets teorier, metoder og teknikker.

Undervisningen forudsætter en meget aktiv indsats fra de studerende, som selv skal identificere, definere og formulere de problemstillinger, som er relevante og væsentlige at arbejde med i organisationen. De studerende arbejder ofte i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster. Teksterne er let tilgængelige og anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer, som den studerende møder i ’Værkstedet’. Teksterne gennemgås derfor ikke, men inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
I Kommunikationsværkstedet møder den studerende forskellige former for feedback gennem semesteret. De arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. Desuden arbejder de studerende med peer feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.
Studenterarbejdstimer
Øvelsestimer 30 timer
Workshop 8 timer
Forberedelse 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres ved semesterets start.

Sidst opdateret den 27-06-2022