English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO2012U  Kvalitativ metode og videnskabsteori

English Title
Qualitative methods and theory of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-01-2023

Relevante links

Læringsmål
  • Vise overblik over udvalgte videnskabsteorier og kunne forklare analytiske og metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske valg
  • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder, faget har introduceret til
  • Kunne anvende forskellige videnskabsteoretiske tilgange på en konkret problemstilling inden for erhvervsøkonomi og kommunikation
  • Diskutere metodernes anvendelighed i undersøgelse af selvstændigt udvalgt empirisk case
  • Skrive klart og struktureret, og med præcis anvendelse af begreber.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Mundtlige fremlæggelser mv.
2 mundtlige fremlæggelser med afsæt i skriftligt oplæg udarbejdet hjemme.
På øvelsesholdene skal den studerende som minimum deltage i 2 fremlæggelser med peer feedback.
1 skriftlig opgave maks. 5 sider og 1 skriftlig opgave maks. 3 sider.
Specifikation omkring de skriftlige oplæg og mundtlige præsentationer bliver præsenteret ved semesterstart.

OBS:
De obligatoriske aktiviteter er ikke en eksamen men bedømmes godkendt/ikke godkendt. Begge obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til samtlige obligatoriske aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg, og som ikke kan dokumentere sygdom el.lign., kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i den ordinære eksamen eller reeksamen men trækkes for eksamensforsøg.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
Prøve/delprøver
Kvalitativ metode og videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag skal den studerende lære at analysere, hvordan forskellige videnskabsteorier og metoder former vores viden om verden og dermed sætter bestemte rammer for kommunikation i bredere forstand såvel som for opgaveskrivning mere specifikt. 

 

Udarbejdelse af et godt undersøgelsesdesign for empirisk funderede opgaver forudsætter forståelse af de videnskabsteoretiske antagelser, som elementerne i et undersøgelsesdesign bygger på. Faget skal derfor sætte de studerende i stand til at reflektere over, hvordan forskellige teorier lægger op til forskellige typer af spørgsmål, og hermed sammenhænge mellem valg af videnskabsteoretisk position, problemformulering og valg af metoder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget bygger på forelæsninger og øvelsestimer. Faget strækker sig over et semester og indeholder ti forelæsninger á to lektioner og seks øvelsesuger á 3 lektioner.

Forelæsningerne introducerer videnskabsteoretiske positioner, kvalitative forskningsdesigns, kvalitative metoder og kvalitetskriterier for metoder, som er særligt relevante for HA(kom.).

På øvelsesholdene arbejder vi med forståelse af begreber i den videnskabsteoretiske litteratur, og hvordan fagets teoretiske begreber og perspektiver kan anvendes både analytisk og praktisk i undersøgelses-designs. De studerende trænes i at vælge og begrunde videnskabsteoriske positioner i relation til case og problemformulering, i at argumentere for og analysere sammenhænge mellem problemformulering, videnskabsteoretisk position og valg af metode(r) og i at redegøre for og beskrive disse sammenhænge. Vi arbejder med skriveøvelser, der træner studerende i at formulere sig klart og præcist ved anvendelse af fagets begreber og metoder.
Feedback i undervisningen
På øvelsesholdene får de studerende løbende feedback på deres overvejelser, diskussioner og arbejdet med selvstændigt udvalgt empirisk case fra medstuderende og fra underviser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelsestimer 20 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 208 timer
Sidst opdateret den 16-01-2023