English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO4016U  Tværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 2nd Year Project: Strategic Communication Challenges in a business administration context

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
  • At udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’organisation og forandring’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt.
  • At beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, herunder at begrunde og redegøre for de konkrete teorivalg i forhold til besvarelse af problemformuleringen samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
  • At udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
  • At beskrive projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt og begrunde anvendelse af metode(r).
  • At strukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Tværfagligt 2.-årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
Kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

5 studerende: max. 60 normalsider
4 studerende: max. 50 normalsider
3 studerende: max. 40 normalsider
2 studerende: max. 30 normalsider
1 studerende: max. 20 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve på baggrund af det allerede udarbejdede projekt . Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.

Studerende, der har afleveret et projekt til den ordinære eksamen, men som ikke deltager i den ordinære mundtlige eksamen, skal forinden syge-/omprøven genindlevere det oprindelige projekt på den af administrationen fastsatte dato.

Studerende, der ikke har bestået efter den mundtlige prøve, kan inden syge-/omprøven vælge at indlevere et forbedret projekt på den af administrationen fastsatte dato.
Beskrivelse af eksamensforløbet

For grupper af 4-5 studerende varer den mundlige eksamen 90 minutter inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.


Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. års projektet er det andet større projekt på bacheloruddannelsen. Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden der er opnået gennem det andet år.
Formålet kan opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af erhvervsøkonomiske og kommunikationsstrategiske problemstillinger.

 

Der gives hvert år omkring semesterstart en introduktion til 2. års projektet (intro-forelæsning). De studerende får udleveret en projektmanual, med en beskrivelse af de faglige og formelle krav til projektet, herunder også antal vejledningstimer til rådighed. Alle grupper får tildelt en vejleder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning + vejledning + eksamensforberedelse
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres projekt i vejledningsforløbet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 2 timer
Projektarbejde og eksamensforberedelse 206 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag

Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2015): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, og Signe Skov. 2017. Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udg. Frederiksberg.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.

Sidst opdateret den 30-11-2022