English   Danish

2022/2023  BA-BKOMV6003U  Formidling og strategisk kommunikation i praksis

English Title
Go Public: Strategic Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 90
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Jacob Gowland Jørgensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Udarbejde strategiske kommunikationsprodukter for en virksomhed i relevante kommunikationsmedier og – kanaler. Det kan inkludere tekst og evt. billede/grafik til hjemmeside, intranet, nyhedsbrev, sociale medier, personaleblade, mails, jobopslag eller andre væsentlige interne og eksterne kommunikationskanaler.
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger i de valgte kommunikationsmedier og – kanaler, herunder fx etik, troværdighed, formål, målgruppe og mediets egne muligheder og begrænsninger
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter, herunder fx selve formidlingen i form af sprog, journalistiske og retoriske værktøjer, samt corporate tone-of-voice
 • Argumentere for og reflektere over formidling og strategisk kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer
 • Formidle produkter og viden klart, sprogkorrekt og evidensbaseret
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset er for alle bachelorstuderende, der har en interesse i at opnå grundlæggende kommunikations- og mediekompetencer, uanset studiebaggrund.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Èn mundtlig fremlæggelse skal godkendes på baggrund af opgaver i undervisningen. Fremlæggelse foregår i grupper på 2-5 studerende.

OBS:
Obligatoriske aktiviteter er ikke en eksamen men bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Den obligatoriske aktivitet skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave (aflevering af et ekstra kommunikationsprodukt eller mundtligt oplæg) før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til den obligatoriske aktivitet.

Studerende der ikke har gjort forsøg, og som ikke kan dokumentere sygdom el.lign., kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i den ordinære eksamen eller reeksamen men trækkes for eksamensforsøg.
Prøve/delprøver
Formidling og strategisk kommunikation i praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Udover de max. 10 sider kan vedlægges bilag i form af egne tekster og grafikker
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget 'Formidling og strategisk kommunikation i praksis' fokuserer på, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunikationsstrategi, kommunikationskanal og selve formidlingen i en organisation. 

 

Faget er et værkstedsfag, der har til mål at styrke den studerendes egne formidlingskompetencer inden for de væsentligste organisatoriske kommunikationskanaler og -produkter som fx hjemmeside, sociale medier, intranet, nyhedsbrev, personaleblade, alle-mails, jobopslag og annoncer. 

 

Kurset er således målrettet studerende, der vil styrke deres praktiske og refleksive kompetencer i spændingsfeltet mellem strategisk kommunikation som teori og som praksis.

Det er et specifikt formål, at styrke den studerendes erhvervskompetencer. Det gælder både under uddannelsen i form af at opnå, fastholde og bidrage fagligt i studierelevante studenterjob og i praksis- og erhvervsrelateredeprojektforløb, og ved at lette overgangen til første job efter endt uddannelse. 

 

Forløb 

 

Kurset er delt op i fire dele: 

 

1) Kommunikationsstrategien: Hvilke kommunikationsmuligheder og -begrænsninger står organisationer med, og hvilke kanaler kan der arbejdes med (egne, andres, betalte)

 

2) Online: Hjemmesider, blogs, intranet, sociale medier

 

3) Det skrevne: Nyhedsbreve, alle-mails, breve, pressemeddelelser

 

4) Det visuelle: Billeder, grafik, video

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på virkelige kommunikationsudfordringer og -produkter fra praksis.

De studerende arbejder med de enkelte kanaler, diskuterer muligheder og begrænsninger, eksperimenterer, er kreative, skriver, gentænker, planlægger og eksekverer samtidig med, at de holder det op mod virkeligheden i organisationen med afsæt i kommunikationsfagets teorier, metoder og teknikker.

Undervisningen kræver en aktiv indsats fra de studerende i selve undervisningen, da der udover de stategiske refleksioner og research skal udarbejdes konkrete tekster og produkter.

De studerende arbejder både individuelt og i grupper med underviseren som facilitator, vejleder og inspirator.

I forbindelse med undervisningen skal den studerende læse en række tekster, der er. Teksterne er anvendelsesorienterede ift. løsningen af de praktiske kommunikationsudfordringer.

Teksterne inddrages og anvendes selvstændigt af den studerende undervejs.
Feedback i undervisningen
Feedback er en væsentlig del af kurset og træner de studerendes refleksion. I faget møder den studerende derfor tre forskellige former for feedback gennem hele forløbet.

- De studerende arbejder i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum.

- De studerende får feedback på obligatorisk opgave

- De studerende arbejder løbende med peer-feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.

Som en del af arbejdet med feedback indgår også feedback-træning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 38 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 208 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur: 
 

 • Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič, and Sriramesh (2007): Defining Strategic Communication, s.1-35 ( link)
 • Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øe (2010): Tilrettelæggelse af information - Kommunikations- og kampagneplanlægning
 • Heidi Hansen (2011): Kommunikation skaber din organisation, Kap. 1, 11 og 12. 
 • Astrid Haug (2015): Sig du kan li mig: Indholdsstrategi for sociale medier
 • Sofie Helene Grue og Anne-Sophie Schlichtkrull Kiersing Dalgaard (2019): Fra tekstuel kommunikation til visuel kommunikation på sociale medier, s 1-42 ( link)
 • Karoline Kjær Hansen (2018): Dit nyhedsbrev skal være litteratur ( link)
 • Mette Hertzmann (2018): 5 nyhedsbreve du kan lære af ( link)
Sidst opdateret den 27-06-2022