English   Danish

2022/2023  BA-BMAKO6001U  Kommunikation af kompleks data og viden

English Title
Communicating Complex Data and Knowledge

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter, Sommer
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Daniel Barratt - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-09-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • have de nødvendige praktiske kompetencer til at kommunikere kompleks data og viden til et usagkyndigt publikum.
 • have en god forståelse for de grundlæggende principper, metoder og værktøjer, der kræves for at udarbejde både datavisualiseringer og multimodal kommunikation.
 • kunne producere datavisualiseringer/multimodal kommunikation af et givent datasæt eller begreb.
 • kunne forklare deres egne beslutninger om design ved at trække på teorier og modeller præsenteret i tidligere kurser på uddannelsen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
To midtvejsopgaver
Prøve/delprøver
Kommunikation af kompleks data og viden:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende kan vælge at skrive på enten engelsk eller dansk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan undervises på enten engelsk eller dansk.

 

Igennem kurset tilegner de studerende sig de nødvendige praktiske kompetencer til at kunne kommunikere kompleks data og viden til mange forskellige slags publikummer internt, eksternt og på tværs af organisationer. Kurset giver de studerende en forståelse for de grundlæggende principper for og metoder og værktøjer til både datavisualisering og multimodal kommunikation, hvilket gør dem i stand til klart, letforståeligt og engagerende at fremlægge komplekst stof. Et eksempel på denne form for kommunikation kan være præsentation af forbrugerviden til virksomhedsinteressenter.

 

Eftersom statisk analyse af kvantitative og kvalitative data ikke falder naturligt for de fleste, er målet med datavisualisering at forbedre vores forståelse af sådanne data ved at udnytte den naturlige evne i menneskets visuelle system til at ”se mønstre, udpege trends og identificere særtilfælde”. Datavisualisering drejer sig om at afbilde dataværdier grafisk f.eks. i forhold til form, størrelse, farve og position, der let kan bearbejdes af det visuelle system og følgelig forbedre de kognitive processer som forståelse, hukommelse og beslutningstagen. Metoder, der anvendes i kurset, inkluderer søjlediagrammer, associationsnetværk, stamtræer, choroplethkort og kurvediagrammer.

 

Derimod er essensen af multimodal kommunikation at præsentere information ved brug af to eller flere sansefunktioner eller kanaler. Der er mindst seks funktioner at vælge imellem: en for hver af de klassiske fem sanser (syn, hørelse, føle, smag og lugt) og en for sprog (tale og skrift). Kurset vil i særdeleshed fokusere på multimodal kommunikation, som kombinerer verbal og visuel information. Dermed er det muligt at udnytte både ords egenskaber til at eksplicitere argumenter og billeders egenskaber til at tiltrække opmærksomhed samt udløse en række reaktioner. (Datavisualiseringer kan forstås som multimodal kommunikation i den forstand, at de kombinerer grafiske præsentationer af data med mærker og kommentarer.)

 

Kurset dækker over følgende områder for at give de studerende de praktiske kompetencer, som er nødvendige for at kommunikere kompleks data og viden til et usagkyndigt publikum:

 • Grundlæggende principper, metoder og værktøjer til at udarbejde datavisualiseringer. De studerende vil lære forskellige metoder til at visualisere kvantitative og kvalitative data såsom sammenligninger med søjlediagrammer, forbindelser med associative netværk, hierarkier med stamtræer, geografiske sammenhænge med choroplethkort og tidsmæssige relationer med kurvediagrammer.
 • Grundlæggende principper, metoder og værktøjer til at skabe multimodal kommunikation: De studerende vil lære effektivt at kombinere billeder, ord, lyde (osv.) i forskellige funktionelle genrer og kommunikative formater herunder præsentationer, forslag og rapporter.
 • Strategisk og overbevisende storytelling: De studerende vil lære at supplere deres datavisualiseringer og multimodal kommunikation med passende og troværdige fortællinger.
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Feedback og vejledning gives i forbindelse med begge midtvejsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 36 timer
Forberedelse 84 timer
2 midvejsopgaver 20 timer
Eksamen 66 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Forår 2022

Foreløbig litteratur

De følgende tekster er foreløbige og baseret på monografier samt redigerede antologier. Den endelige pensumliste vil inkludere specifikke bogkapitler og forskningsartikler.

 

Cairo, A. (2016). The truthful art: Data, charts, and maps for communication. Berkeley, CA: New Riders.

 

Jewitt, C. (Ed.) (2014). The Routledge handbook of multimodal analysis. London, UK: Routledge.

 

Smith, K., Moriarty, S., Barbatsis, G., & Kenney, K. (Eds.) (2005). Handbook of visual communication: Theory, methods, and media. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Sidst opdateret den 30-09-2022