English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1003U  Lineær algebra og matematisk analyse

English Title
Linear Algebra and Mathematical Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig og underviser
  Jens Erik Wang - Institut for Finansiering (FI)
 • Fagansvarlig og underviser
  Kaare Augustinus Madsen - Institut for Finansiering (FI)
 • Fagansvarlig og underviser
  Per Evald Rosenqvist - Institut for Finansiering (FI)
Faglig forankring: Dorte Kronborg
Primære fagområder
 • Matematik/Mathematics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 17-06-2022

Relevante links

Læringsmål
1) Udføre beregninger med kvantorer, mængdeoperationer, udsagn og logik - herunder ligninger og uligheder, beviser og bevistyper.
2) Regne med matematiske standardunktioner
3) Beregne elasticiteter
4) Bestemme grænseværdier herunder vha L´Hôpitals regel.
5) Beregne lineære, kvadratiske og højere ordens approksimationer.
6) Regne med rækker især endelige og uendelige geometriske rækker.
7) Bestemme partielle afledede af funktioner af flere reelle variable, herunder opskrive Hessematricen.
8) Regne med implicit givne funktioner af flere reelle variable.
9) Skitsere niveaukurver til funktioner af to reelle variable.
10) Bestemme homogeniteten af en funktion af flere reelle variable.
11) Bestemme tangentplaner til grafer og niveauflader for funktioner af flere reelle variable.
12) Optimere funktioner af en eller flere reelle variable
13) Regne med lineære afbildninger og de tilhørende matricer.
14) Beherske almindelige matrix-algebraiske begreber og metoder.
15) Løse lineære ligningssystemer vha rækkeoperationer.
16) Anvende Mathematica, hvor det er relevant i i arbejdet med ovenstående
17) Den studerende skal endvidere vise evne til at give en klar fremstilling i gængs matematisk sprogbrug ved opgaveløsningen – det være sig såvel i det logisk-deduktive forløb som i redegørelsen for den benyttede teori.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Lineær algebra og matematisk analyse, delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved denne delprøve udprøves læringsmålene 1- 6 samt 17

Lineær algebra og matematisk analyse, delprøve 2:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed3 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 Ved denne delprøve udprøves læringsmålene 1 - 17

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I kurset her tager vi sigte på at ruste de studerende på flere af de kompetenceområder der er centrale for moderne matematisk økonomi. Matematikken som udtryksmiddel/sprog udbygges og der fokuseres på forskellige bevisteknikker. På samme måde spiller træning i brug og forståelse af forskellige typer ræsonnementer en gennemgående og vigtig rolle i kurset. Helt konkret opbygges inden for den lineære algebra hele teorien for hvordan n lineære ligninger med n ubekendte løses. Undervejs ses en lang række anvendelser af teorien – båden inden for matematikken i sig selv, men også på konkrete virkelige problemer. Inden for analysedelen er hovedsigtet, at vise hvordan en funktion af flere variable kan optimeres – både ved helt frie variable og under bibetingelser. I den forbindelse berøres et flere andre analytiske værktøjer, der har en lang række anvendelser inden for såvel matematikken som økonomien (se den konkrete liste over læringsmål for kurset).


 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser.
Feedback i undervisningen
Ved øvelsestimerne indgår de studerende i konstruktiv dialog med instruktoren og der gives feedback som kommentarer og forbedringsforslag til de udarbejdede løsninger.

Ved øvelsestimer med opgavegennemgang er der mulighed for at sammenligne egne løsningstilgange med de løsninger, der fremstilles i plenum. Der er desuden mulighed for selv at bidrage til den fælles opgaveløsning og at få feedback på dette bidrag.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 78 timer
Undervisning 78 timer
Eksamen 11 timer
Øvelser 39 timer
Foreløbig litteratur

Lærebog : Matematisk Analyse Bind 1, Knut Sydsæter 2010 ( 8. udgave eller senere )

Pensum :
Appendix A og B
Kap. 1:   1.6, 1.7
Kap. 2:    2.1 - 2.8
Kap. 4:    4.7
Kap. 5:    5.1 - 5.3, 5.5 - 5.12
Kap. 6:    6.1 -  6.5
Kap. 7:    7.1, 7.3, 7.4 bortset fra differentialer, 7.5, 7.6
Kap. 8:    8.4
Kap. 9:    9.1, 9.2, 9.4, 9.5
Kap. 11:  11.1 - 11.6, 11.8
Kap. 12:  12.1 - 12.4, 12.6 - 12.8, 12.10
Kap. 13:  13.1 - 13.3, 13.5, 13.6
Kap. 14:  14.1 - 14.5

Lærebog : Linear Algebra and Its Applications, David C. Lay 2012 ( eller senere )


Pensum :
Kap. 1:    1.1 - 1.5, 1.7 - 1.9
Kap. 2:    2.1 - 2.3, 2.8, 2.9
Kap. 3:    3.1 - 3.3

Sidst opdateret den 17-06-2022