English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1273U  Erhvervsøkonomi

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 18-08-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
 • anvende den erhvervsøkonomiske metode til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • analysere konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker, herunder anvendes af spreadsheets
 • identificere og afgrænse erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt relatere dem til erhvervsøkonomiske modeller og udregne mulige løsninger
 • uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
 • deltage i en diskussion omkring tolkning af modellens løsningsforslag
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse til det erhvervsøkonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at den studerende inddrager den erhvervsøkonomiske metode og dermed trænes i at opstille
nødvendige antagelser og forudsætninger, finde frem til en egnet model og fremkomme med løsningsforslag, der danner grundlag for en tolkning.

De faglige elementer i faget er virksomhedens mål og begrænsninger, produktions- og omkostningsteori, forbruger- og efterspørgselsteori, markedsformer, prisfastsættelsesmodeller, allokering af virksomhedens ressourcer, erhvervsøkonomisk modellering, principper for investering samt simple finansieringsformer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger og øvelser på småhold. Øvelser kræver aktiv deltagelse fra de studerende, og det forventes, at de studerende fremlægger deres resultater til vurdering og godkendelse på småhold. Microsoft Excel
benyttes i nødvendigt omfang til kurset.
Udvalgte forelæsninger og udvalgte øvelser vil være online.
Feedback i undervisningen
Ved øvelsestimerne indgår de studerende i konstruktiv dialog med øvelsesunderviseren og der gives feedback som kommentarer og forbedringsforslag til de udarbejdede løsninger.

Ved øvelsestimer med opgavegennemgang er der mulighed for at sammenligne egne løsningstilgange med de løsninger, der fremstilles i plenum. Der er desuden mulighed for selv at bidrage til den fælles opgaveløsning og at få feedback på dette bidrag.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 68 timer
Eksamen 2 timer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 136 timer
Foreløbig litteratur

Eric Bentzen, Carsten Scheibye & Mark Hirschey: Managerial Economics. 16th Edition. Cengage Learning. 2022.

Eric Bentzen & Carsten Scheibye: En introduktion til virksomheders økonomiske planlægning 1. Investering og Finansiering. 1. udgave. CSEB 2021.

Eric Bentzen: Linear Programming with software. Copenhagen Business School, 2021 (Windows og Mac version lægges på Learn)

Sidst opdateret den 18-08-2022