English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1276U  Organisation og ledelse

English Title
Organization and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-06-2022

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved eksamen demonstrere, at de er i stand til at:
  • Kritisk at anvende fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklare og sammenligne fagets forskellige teorier og modeller, samt diskutere deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Prøve/delprøver
Organisation og ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Det er muligt at udarbejde opgaven individuelt
I bedømmelsen af den enkelte studerendes eksamenspræstation lægges der i overvejende grad vægt på den mundtlige præstation.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er organisationer og ledelse af disse. I faget introduceres de studerende til en række af organisations- og ledelsesteoriens centrale modeller og problemstillinger med henblik på at skabe en sammenhængende forståelse for de mange processer, der gensidigt påvirker hinanden og styrer menneskelig adfærd i organisationer. For eksempel organisationers struktur, identitet, kultur, beslutninger, ledelse, og relevante omgivelser så som markeder. I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationer og deres ledelse med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 10 interaktive undervisningslektioner med udstrakt
studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres ledelse, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 72 timer
Afleveringsopgaver 24 timer
Eksamensforberedelse og synopsis 80 timer
Foreløbig litteratur

Organizational Behaviour, 9th edition

David Buchanan, Cranfield University School of Management

Andrzej Huczynski, Department of Management Studies, University of Glasgow

Sidst opdateret den 17-06-2022