English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1278U  Finansiering

English Title
Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Jens Dick-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal demonstrere klarhed i forståelsen og videreformidlingen af følgende læringsmål for faget:
 • Anvende de tillærte analyseredskaber og metoder til selvstændigt at analysere relevante finansielle problemstillinger og udfordringer.
 • Kunne anbefale privat og socialt optimale valg på baggrund af finansielle analyser og teorier.
 • Kunne forklare begreber og teorier til andre med korrekt anvendelse af de fagudtryk, der knytter sig til faget.
 • Forstå hvilke finansielle data som modeller og teorier tager udgangspunkt i og som kan analyseres med de tillærte redskaber.
 • Kritisk reflektere over bagvedliggende antagelser og begrænsninger ved problemstillinger og anvendte løsningsmetoder.
 • Sætte indsigterne fra finansieringsteori og modeller ind i en praktisk kontekst og foretage en konstruktiv perspektivering af indsigterne.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles én obligatorisk opgave, som de studerende skal løse i grupper af 2-3 personer. Opgavebesvarelsen skal godkendes af underviseren for, at de studerende kan blive indstillet til den ordinære eksamen. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.

Godkendes opgavebesvarelsen ikke i forbindelse med den ordinære aflevering, skal den studerende til en 10 minutters mundtlig udprøvning baseret på den tidligere stillede obligatoriske opgave samt øvrige pensum for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve. Det er underviseren alene, der vurderer, om den mundtlige udprøvning kan godkendes.
Prøve/delprøver
Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets indhold dækker over en række grundlæggende begrebsdannelser og analytiske redskaber i forbindelse med virksomheders fremskaffelse og anvendelse af kapital, samt privates investerings- og låntagningsdispositioner. Kursets indhold er opdelt i tre hovedemner: 

 

 • Obligations- og rentestrukturanalyse, herunder rentesregninger, obligations- og pengemarkedet, handelskonventioner, nulkupon- og forward renter, rentestruktur teori, styring af renterisiko.

 

 • Porteføljeteori, herunder forventet afkast versus risiko, diversifikation, efficiente porteføljer (med og uden risikofrit aktiv), optimalt porteføljevalg, betydning af varians og kovarians, Sharpe Ratio, CAPM-modellen.

 

 • Afledte aktiver, herunder call- og put-optioner (put-call-paritet), forward- og futureskontrakter, renteswaps, binomialmodellen, Black-Scholes Modellen, realoptioner, kapitalstrukturteori.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er tilstedeværelsesundervisning med forelæsninger, hvor teori og analysemetoder gennemgås og forklares. Ved forelæsningerne vil der være eksempler, som viser anvendelsen af de forskellige metoder.

Øvelserne er baseret på opgaver som løses dels i forbindelse med forberedelsen og dels ved øvelserne, hvor der er en underviser tilstede. En del af opgaverne vil blive gennemgået ved en fælles gennemgang med input fra de studerende. Andre opgaver løses selvstændigt af de studerende med mulighed for at spørge øvelseslæren om råd og vejledning.

Der vil blive brugt online materiale, så som quiz og videoer i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.
Feedback i undervisningen
Til forelæsningerne vil der være en aktiv dialog med de studerende, som alle opfordres til at deltage i.

Ved øvelsestimerne indgår de studerende i konstruktiv dialog med øvelsesunderviseren og der gives feedback som kommentarer og forbedringsforslag til de udarbejdede løsninger.

I forbindelse med øvelsestimer med opgavegennemgang er der mulighed for at sammenligne egne løsningstilgange med de løsninger, der fremstilles i plenum. Der er desuden mulighed for selv at bidrage til den fælles opgaveløsning og at få feedback på dette bidrag.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 97 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur
 • “Indledende obligations- og rentestrukturanalyse”, Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen & Claus Munk (2012)  (pdf-fil, vil være tilgængelig via CBS Learn)
 • “Financial Markets and Corporate Strategy”, David Hillier, Mark Grinblatt & Sheridan Titman, 2nd European edition, 2012, McGraw-Hill

 

Supplerende litteratur 

 • ”Rentesregning”, Bjarne Astrup Jensen, særtryk af 6. udgave, 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
 • ”Lecture Notes for Finance 1 (and more)”, David Lando & Rolf Poulsen,  Chapter 9 (pdf-fil, vil være tilgængelig via CBS Learn)
Sidst opdateret den 01-07-2022