English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1279U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Erhvervs-, mikro-, makro og industriøkonomi
  Birthe Larsen - Økonomisk Institut (ECON)
 • Finansiering
  Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Matematik, statistik, spil- og beslutningsteori, operationsanalyse mv
  Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
 • Afsætning
  Lars Bech Christensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2022

Relevante links

Læringsmål
Det er målet, at den studerende kan :
 • afgrænse og identificere en erhvervsøkonomisk problemstilling, der kan løses ved brug af matematiske og erhvervsøkonomiske modeller og metoder
 • beskrive nøglemetoder indenfor det valgte område
 • anvende de nødvendige teknikker til belysning af problemstillingen
 • hvis der indgår data, gennemføre analyser og både skriftligt og mundtligt rapportere disses resultater præcist, velstruktureret og udtømmende
 • vurdere de valgte metoders egnethed til belysning af problemstillingen
 • vurdere de opnåede resultaters implikationer for det valgte problemområde
 • formulere sig klart og sikkert ved anvendelse af faglige begreber og metoder
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
Bachelorprojektet har følgende sidenormeringer:

2 studerende 50 normalsider
3 studerende 60 normalsider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektets resumé udarbejdes på engelsk med et omfang på max 2 sider. Hvis projektet er udarbejdet på engelsk skal resumeet vedlægges på dansk og engelsk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, går man til individuel omeksamen med udgangspunkt i det omarbejdede projekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det mundtlige forsvar er 30 min pr studerende, dog max 60 min for en gruppe

 

 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

.

Beskrivelse af undervisningsformer
Op til projektskrivningsperioden afholdes faglige vejledningstimer og forelæsninger og I løbet af forårssemeseret afholdes workshops om metode og skriveproces.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse 410 timer
Eksamen 2 timer
Sidst opdateret den 01-07-2022