English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1284U  Operationsanalyse

English Title
Operations Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Bogetoft - Økonomisk Institut (ECON)
E21: fagets forelæsninger afholdes på engelsk og øvelsesrækkerne afholdes på dansk.
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 17-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere, klassificere og forklare problemer relateret til en virksomheds drift, der kan gives en præcis formulering som et optimeringsproblem, løsbart ved de metoder, som er udviklet i faget.
 • Gennemføre løsninger af de således opstillede optimeringsproblemer i simple situationer.
 • Analysere og formidle løsning af konkrete beslutningsproblemer, herunder:
 • Lineær programmering ved simplex-metoden
 • Simple udvidelser af det grundlæggende optimeringsproblem
 • Identificere og løse netværksproblemer
 • Løse problemer om optimale rækkefølger i simple situationer
 • Formulere og angive løsninger til kø- og lagerproblemer
 • Identificere operationsanalytiske problemstillinger i generelt formulerede problemer knyttet til virksomhedens eller organisationens funktion
 • Præsentere de opnåede løsninger af problemerne i den konkrete sammenhæng og kritisk vurdere løsningernes validitet.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
For at kunne indstille sig til den ordinære eksamen, stilles en obligatorisk opgave som den studerende skal løse og have godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.
Prøve/delprøver
Operationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lineær Programmering (LP) og Dualitet: De grundlæggende emner fra LP-teori gennemgås, herunder formulering af lineære modeller, Simplex-metoden, dualitet med vægt på komplementære resters betingelse for optimalitet og sammenhængen med ikke-lineær programmering via Lagrange-multiplikatorer, dual Simplex, følsomhedsanalyse og konstruktion af første mulige basisløsning.

LP-baseret heltalsprogrammering: Assignmentproblemet, det klassiske transportproblem, og Travelling Salesman Problemet gennemgås med henblik på at illustrere LP's centrale betydning også i forbindelse med problemer, hvor der er heltalskrav knyttet til de variable.

Netværksoptimering: Mindste udspændende træ, "Single-source", Korteste vej problemet, og maksimum strømning i netværk.

Generelle teknikker: Dynamisk Programmering og Branch-and-Bound for heltalsprogrammering.
Lagermodeller: Deterministiske og Stokastiske modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
Ved øvelsestimerne indgår de studerende i konstruktiv dialog med øvelsesunderviseren og der gives feedback som kommentarer og forbedringsforslag til de udarbejdede løsninger.

Ved øvelsestimer med opgavegennemgang er der mulighed for at sammenligne egne løsningstilgange med de løsninger, der fremstilles i plenum. Der er desuden mulighed for selv at bidrage til den fælles opgaveløsning og at få feedback på dette bidrag.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 134 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Introduction to Operations Research with Access Card for Premium Content

Af Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman

Forlag: McGraw-Hill Education - Europe

Udgivet: 2014

Sidst opdateret den 17-06-2022