English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1286U  Makroøkonomi 1

English Title
Macroeconomics 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Lihn Jørgensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 17-06-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Beskrive og forklare centrale makroøkonomiske begreber, herunder forskellen på strøm- og beholdningsvariable, endogene og eksogene variable, nominelle og reale variable, kort og langt sigt,
 • Grundlæggende nationalregnskabsbegreber og –sammenhænge,
 • Pengebegrebet og sammenhængen mellem pengeudbud og prisudvikling på kort og langt sigt,
 • Bestemmelse af rente og valutakurs på kort og langt sigt; betydningen af frie kapitalbevægelser.
 • Forklare grundlæggende makroøkonomiske modeller af en lukket økonomi og en lille åben økonomi på kort og langt sigt og overgangen fra kortsigtet til langsigtet ligevægt,
 • Forklare ledighed på kort og langt sigt, begrebet ’naturlig ledighed’ og Phillipskurven,
 • Forklare Stabiliseringspolitiske strategier og betydningen for forventningsdannelsen for økonomiens reaktionsmåde,
 • Forklare Solow vækstmodellen, herunder bestemme steady-state vækstrater for centrale variable og ’Golden-rule’ ligevægt,
 • Anvende de nævnte modeller til at analysere effekten på økonomien af økonomisk-politiske tiltag og andre udefrakommende påvirkninger
 • At udvise økonomisk intuition og forholde sig kritisk/reflektivt til aktuelle makroøkonomiske problemstillinger.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
For at kunne indstille sig til den ordinære eksamen, stilles en obligatorisk opgave som den studerende skal løse og have godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.

Godkendes opgavebesvarelsen ikke ift. den ordinære aflevering, skal den studerende til en 10 minutters mundtlig udprøvning baseret på den tidligere stillede obligatoriske opgave samt pensum, for at kunne indstille sig til syge-/omprøven. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi I:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Makroøkonomi 1 giver en grundig introduktion til teorier om bestemmelse af og samspillet mellem centrale makroøkonomiske variable (bruttonationalprodukt, beskæftigelse, inflation, rente, betalingsbalance, valutakurs mv). Kurset har fokus på både lukkede og åbne økonomier og interaktionen mellem åbne økonomier under alternative institutionelle rammer. Eksempelvis: Hvordan vil en ekspansiv pengepolitik i USA påvirke den økonomiske udvikling i USA, i EU og i Danmark på kort og på langt sigt? Og tilsvarende, hvilken form for politik kan en lille åben økonomi med fast valutakurs, som Danmark, føre.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
De studerende vil have mulighed for at få feedback fra øvelsesunderviseren på deres øvelsesopgaver i forbindelse med øvelsestimerne.
Desuden vil de have mulighed for at indgå i dialog med forelæseren omkring faget, herunder stille spørgsmål til pensum, i forbindelse med forelæsningerne, forelæserens ugentlige office hours samt online spørgefora, der oprettes til hvert enkelt forelæsning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 48 timer
Øvelser 20 timer
Eksamen 3 timer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 135 timer
Foreløbig litteratur

Blanchard, Olivier Jean: Macroeconomics, Seneste udgave.

Sidst opdateret den 17-06-2022