English   Danish

2022/2023  BA-BMECV1801U  Beslutningsteoretiske modeller og metoder

English Title
Decision theory - models and methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Aleksandrs Smilgins - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-02-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • håndtere matematisk modellering af beslutningsproblemer i forbindelse med usikre alternativer samt beslutningsproblemer der vurderes ud fra multiple kriterier.
  • være i stand til at formalisere konkrete beslutningssituationer indenfor erhvervsøkonomi såvel i beskrivelsen af alternativmængden som i formuleringen af beslutningstagers præferencer og dermed dennes endelige kriteriefunktion.
  • kunne håndtere diverse tekniske løsningsmetoder samt konkrete retningslinjer for formuleringen af selve problemet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til mikroøkonomi svarende til "intermediate" niveau.
Kurset indeholder en del matematik, men der er ingen specifikke forudsætninger, idet de fleste af de matematiske værktøjer har de studerende lært i gymnasiet. Dog, hvis kurset også skal være sjovt, skal den studerende kunne lide matematik.
Prøve/delprøver
Beslutningsteoretiske modeller og metoder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af følgende fire dele:


• Matching markets: her fokuseres på de markeder, hvor prisen ikke må have den afgørende betydning for hvordan agenterne bliver matchet (i modsætning til de klassiske markeder med producenter og forbrugere). Eksempler: gymnasielever og videregående uddannelser, borgere og opgaver i samfundet, lægestuderende og hospitalpladser. Agenternes præferencer spiller den afgørende rolle for hvordan agenterne skal matches, og målet er at finde et match hvor ingen agent vil eller kan bryde samarbejdet. Denne del giver en introduktion til matching markets, præsenterer emnets udfordringer (bl.a. ved eksempler fra virkeligheden) og algoritmer.

 

• Multiple Criteria Decision Making (MCDM): her fokuseres på problemer, hvor en beslutningstager skal udvælge et eller flere alternativer baseret på bestemte kriterier. Eksempel: der bygges et nyt lufthavn, og flere grunde er til rådighed. Kriterierne er: 1) Prisen (kan fx afhænge af hvor langt grunden er fra motorvejen); 2) Et index, der fortæller hvor belastende lufthavnen på den konkrete grund vil være for naturen; 3) Et index, der estimerer hvor mange mennesker vil benytte lufthavnen på den konkrete grund. Denne del giver en introduktion til MCDM og præsenterer flere metoder til at udvælge det bedste alternativ.


• Beslutning under usikkerhed (Choice Under Uncertainty): Denne del analyserer og modellerer agenternes adfærd i de situationer hvor risiko er indblandet. For eksempel, ud fra agentens nyttefunktion, er det muligt at estimere hvor meget agenten er villig til at betale i forsikring.

 

• Forhandlingsteori (Bargaining Theory): Analyse af problemer, hvor to eller flere agenter forhandler. Eksempel: forhandling af lønniveauet eller prisen på et hus.

 

 

Fagets formål er at gøre den studerende i stand til at:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
• Identificere og udvikle relevante beslutningsproblemer indenfor erhvervsøkonomi
• Analysere og syntetisere konkrete problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
• Vurdere og formidle løsningen af beslutningsproblemer inden for erhvervsøkonomi selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Mulighed for at tage en online quiz efter hvert af de fire emner.
Gamle eksamensopgaver med besvarelser.
Forum på canvas, hvor de studerende har mulighed for at få svar på spørgsmål og/eller feedback på ens besvarelse.
Mulighed for at få personlig feedback ved at kontakte underviseren (fx aftale et møde).
Nogen gange vil de studerende få mindre opgaver i løbet af forelæsninger, som gennemgås med det samme.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 173 timer
Eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Roth, Sotomayor:

Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis, kapitel 2,4.

 

Mas-Collell, Whinston, Green:
A Course in micro economics, kapitel 6.

Bogetoft, Pruzan:
Planning with multiple criteria, kapitel 5, 6, 7, 8, 9.

 

Osborne, Rubinstein:

Barganing and markets, kapitel 2.

 

 


 

 

Sidst opdateret den 10-02-2022