English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1014U  Organisering i et mikroperspektiv

English Title
Organization in a micro-perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Reff Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
  • Virksomhedsstudier/Cultural studies
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
For at leve op til fagets mål skal den studerende:
  • Du kan demonstrere en grundlæggende forståelse af fagets teorier og kan definere centrale begreber i en udvalgt organisationskontekst
  • Du kan analysere aktuelle organiseringsproblemstillinger dels ved en indsamling af egne data (empiri) og forstå empiriens muligheder og begrænsninger, og dels via en stringent brug af udvalgte teorier.
  • Du er kritisk overfor dine resultater og konstruktiv i dit gruppesamarbejde
Prøve/delprøver
Faget har to selvstændige prøver:
Organisering i et mikroperspektiv - Del 1:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmål for eksamensopgave 1:

 

Udarbejde empirisk viden i en hverdagsorganiseringskontekst via produktion af egen case

 

Demonstrere forståelse af teoretiske begreber fra pensum via emnevalg til casebeskrivelsen

 

Fremvise detajleret og sammenhængende casebeskrivelse

Organisering i et mikroperspektiv - 2. del:
Prøvens ECTS5
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøveGruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeRapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeForår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmål:

 

Demonstrere forståelse af centrale begreber fra pensum.

 

Udvise analytisk forståelse i forhold til en konkret organiseringskontekst

 

Udvise kritisk stillingstagen ved teorivalg og begræsninger ved det valgte teori

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at de studerende oparbejder en grundlæggende forståelse af organiseringsprocesser i en organisatorisk hverdagskontekst.

 

Faget præsentere grundlæggende organisationssociologiske teorier og perspektiver der bygger videre på faget organisationsteori ved at præsentere nyere teorier der handler om mikro-orienterede organiseringsprocesser eller med andre ord hverdagens organisering.

 

De to eksamensopgaver handler om at styrke de studerendes:

 

1) empiriske virksomhedskontekst-forståelse og forståelse af en case

2) analytiske komptencer via brug af fagets teori og empiri og refleksion

 

Faget kobler sig særligt til CBS ni nordiske læringsmål der handler om at styrke de studerende analytiske viden i en dynamiske samfunds/organiserings-kontekst og ved at øge de studerendes forstålse af etiske problemstillinger via kritisk tænkning og via kreativt samarbejde.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af en rækk fysisk undervisningsgange, der gennemgår fagets temaer med særlig fokus på forståelsen af begreberne fra litteraturen og hvordan man kan bruge teorierne i konkrete analyser. Efter holdundervisningen er et forløb med vejledning i grupperne, hvor der gives vejledning og feedback på de to eksamensopgaver.

For at understøtte den fysiske undervisning er der udarbejdet en række korte online videoer, der skal understøtte de studerendes læsning af fagets tekster, da de forklarer kort hvad fagets tekster handler om.

De studerende opfordres også løbende til at lave skriftlige hjemmeopgaver i grupper, og lægge dem på canvas for at give underviserne bedre mulighed for at give konkret og gruppebaseret vejledning baseret på indholdet af disse opgaver.

Før hvert tema forudsættes at den studerende arbejder med følgende opgaver på canvas: læser de tre tekster til hvert tema, ser video, laver hjemmeopgaverne før holdundervisningen for at få maksimalt udbytte af en planlagt dialogbaseret holdundervisning.

Udarbejdelsen af to eksamensopgaver sker efter gennemgangen af alle fagets temaer, og tænkes som en integreret del af undervisningen via understøttende vejledning og feedback i studiegrupperne.
Feedback i undervisningen
Faget arbejder ud fra en pædagogik hvor dialog er i centrum mellem underviseren og de studerende. Derfor forudsættes en løbende feedbackkultur mellem de studerende og underviserne og mellem underviserne og de studerende.

Feedback er en integreret del af undervisningen, hvor især studiegrupperne er koblet til eksamensopgaverne via vejledning og feedback på opgaver og forløb.

Efter den første eksamensopgave gives mundtlig gruppevis feedback af denne i en workshop.

Før den næste eksamensopgave vejledes i hvordan denne løses i grupperne. Til den sidste eksamensopgave gives mundtligt feedback efter fremlæggelsen.
Studenterarbejdstimer
Læsning af tekster: 15 tekster af 4 timer 60 timer
Undervisningsaktiviteter, fremmøde. 40 timer
Forberedelse af eksamensopgaver, 1=20,2=20 og 3=40. 90 timer
Gruppeforberedelse og gruppedynamik og mundtlig eksamen 16 timer
Sidst opdateret den 01-12-2022