English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1104U  Økonomisk psykologi

English Title
Behavioural Economics I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Espersen Schrøder - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-08-2022

Relevante links

Læringsmål
For at bestå faget skal den studerende, opfylde følgende læringsmål. At kunne:
  • Identificere empiriske cases, der er relevante i forhold til fagets tematikker, teorier og begreber.
  • Definere begreber samt forklare og klassificere fagets teorier og forklaringsmodeller
  • Udvælge og anvende begreber samt teorier fra faget til at analysere relevante empiriske fænomener for hvordan individers, gruppers eller virksomheders økonomiske beslutningstagning er blevet påvirket.
  • Udvælge og anvende begreber samt teorier fra faget til at argumenterer for effekten som bestemte psykologiske faktorer vil kunne have på individers, gruppers eller virksomheders økonomiske beslutningstagning.
  • Forklare sammenhænge og forskelle mellem fagets begreber, teorier og forklaringsmodeller.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
Obligatorisk aktivitet 1: 2 timers online multiple choice opgave (for dato se digital eksamen). Aktiviteten vil stille den studerende overfor 30 spørgsmål med relation til fagets to første temaer. Der vil være feedback på opgaven.

Obligatorisk aktivitet 2: 5 siders gruppesynopsis (for dato se digital eksamen). Aktiviteten vil stille den studerendes gruppe overfor at identificere og analysere en selvvalgt case i forhold til et angivet emne med selvvalgte tematikker fra fagets pensum. De studerende skal igennem synopsen påvise hvordan de selvvalgte tematikker har haft eller vil have effekt på enten virksomhedens eller individers økonomiske beslutningstagning.

Der vil være fysisk peer-to-peer feedback på gruppernes synopser i uge 47 eller 48.
Prøve/delprøver
Økonomisk- og kognitionspsykologi:
Prøvens ECTS 11
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Forside, indholdsfortegnelse og reference liste tæller ikke med i denne opgaves antal sider eller anslag.
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afhængig af feedback givet ved den ordinære eksamen kan kravene til det bearbejdede essay ved syge/omprøven være:

• Forbedring af case valg eller case præsentation i forhold til de kritikpunkter der blev rejst ved den ordinære eksamen skal inkorporeres i den nye aflevering. Dette kan betyde at gruppen eller den studerende i særlige tilfælde skal finde en ny case og dermed skrive et nyt essay.

• Forbedring af kritikpunkter i forhold til teorivalg rejst ved den ordinære eksamen skal inkorporeres i den nye aflevering. Dette kan betyde at teorier skal fjernes/tilføjes og at afsnit i afleveringen skal korrigeres.

• Forbedring af essayets argumentationer i forhold til kritikpunkter der blev rejst ved den ordinære eksamen angående begrebsanvendelse og argumentationsrækker skal inkorporeres i den nye aflevering. Dette kan betyde at begreber og argumentationsrækker skal fjernes/tilføjes og at pågældende afsnit i afleveringen skal korrigeres.

• Forbedring af essayets diskussion eller konklusion i forhold til de kritikpunkter som er blevet rejst ved den ordinære eksamen skal inkorporeres i den nye aflevering.

Ved sygdom til den ordinære eksamen genindleveres samme uredigeret opgave til re-eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gældende forhold omkring eksamensessay for integreret eksamen med kognitionspsykologi:

 

Den studerendes gruppe skal ud fra et overordnet emne identificere en konkret selvvalgt case som skal danne grundlaget for en videre argumentation med selvvalgte teorier og begreber fra fagenes pensum.

 

De studerende skal igennem argumentationen påvise hvordan de selvvalgte teorier og begreber kan have en effekt på enten virksomheders eller individers økonomiske beslutningstagning i forhold til den selvvalgte case.

Essayet skal indeholde teorier og begreber fra økonomisk psykologi og kognitionspsykologi.

 

Det overordnede emne for gruppeessayet er angivet i eksamensopgavedokumentet, der uploades til Canvas i løbet af semesteret.

 

Eksaminationen afholdes i en dialog form og tager udgangspunkt i gruppens essay ud fra de givne læringsmål. Øvrige tematikker, teorier eller begreber indenfor pensum i fagene økonomisk psykologi og kognitionspsykologi kan også blive inddraget i eksaminationen.

 

Vær opmærksom på at formatet for eksamen kan blive ændret til et online fromat, såfremt at tiltagene mod Covid-19 ændres. De studerende vil blive informeret af underviser såfremt dette bliver tilfældet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold

 

Hvor det i traditionelle økonomiske modeller antages, at beslutningstagere handler fuldstændig logisk og ikke er underlagt nogen knaphed på beslutningskompetencer, idet de forudsættes at kunne maksimere deres nytte, profit, mm. Så antager økonomiske psykologer (eller ”behavioral economists”) at beslutningstagere vil være begrænset rationelle og derfor ofte træffer fejlagtige beslutninger.

 

Således skal vi i faget økonomisk psykologi bl.a. diskutere psykologen Amos Tversky og Daniel Kahnemans række af eksperimenter, hvor de viser, at personer ofte træffer beslutninger, som afviger fra økonomernes ”rationalitets-norm” og i stedet begår systematiske fejl (bias). Vi skal i forlængelse heraf se nærmere på, hvorledes en række konkrete beslutninger i virksomheder, i grupper og hos den enkelte beslutningstagere let påvirkes af sådanne biasses og andre kognitive begrænsninger.

 

Disse perspektiver søges så anvendt til i tema 1 at forstå, hvordan kognitive begrænsninger hos beslutningstagere bestemmer, hvorledes økonomiske beslutninger bliver til på individ og gruppe niveau.

 

I tema 2 søger vi med udgangspunkt i dual proces-teorien at forstå, hvorledes samspillet mellem affektive og kognitive faktorer påvirker beslutningstageres evner til at træffe økonomiske beslutninger.

 

I tema 3 diskuteres hvorledes traditionelle styringsmekanismer i virksomheden nogle gange bryder sammen på grund af irrationelle beslutninger hos ledende individer eller grupper. Hertil diskuteres det, hvordan en virksomheds medarbejdere motiveres til at udføre forskellige opgaver fra henholdsvis et økonomisk og psykologisk perspektiv. Dette gøres i kombination med teorier fra tidligere temaområder i faget – særligt prospektteorien.  

 

I tema 4 diskuteres, hvordan læring både på individ niveau og på gruppe niveau påvirker økonomisk beslutningstagning. Dette gøres i kombination med teorier fra tidligere temaområder i faget – særligt prospektteorien, dual proces-teorien og heuristik & bias programmet.

 

Fagets fire temaer:

1. Økonomisk beslutningstagning og individet

2. Økonomisk beslutningstagning og emotioner

3. Organisationen, individet og økonomisk beslutningstagning

4. Individets læring og økonomiske beslutningstagning

 

Undervisningsform

Undervisningen søger at anvende forskellige undervisningsformer. Således er der både online forelæsninger, øvelseshold, e-learning, og projektarbejde.

 

Faget afvikles primært som en forelæsningsrække med i alt 11 to-lektioners forelæsninger. I tilknytning til forelæsningsrækken er der en øvelsesrække af to-lektioner for hver forelæsning, hvor de studerende i teams af 4-5 studerende skal arbejde med at lave opgaver i form af mindre case analyser med fagets teorier fra de fire tematikker. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Storholds forelæsninger, whitebord øvelser og e-læringsmaterialer i form af quizzes samt korte videoer som uddyber nogle af områderne fra storholds forelæsningerne.
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisningen vil foregå på følgende måder:

Som peer to peer, hvor de studerende vil give hinanden feedback på hinandens skriftlige og mundtlige præsentationer via et standardiseret feedbackskema.
Som underviser til studerende i forbindelse med skriftlige og mundtlige præsentationer.

Feedback fra underviser vil afhængig af kontekst enten være på individ eller gruppeniveau via digital eksamen, feedback sessioner eller video.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelser 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 95 timer
Forberedelse til øvelser 80 timer
Foreløbig litteratur

Hovedbog:

 

Knudsen, C. (2011), Økonomisk psykologi: Adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet, København: Samfundslitteratur

 

Litteraturlisten uploades på CBS CANVAS senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 29-08-2022