English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1106U  Personlighedspsykologi

English Title
Personality Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 4 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
 • Redegøre for og forklare grundlæggende personlighedspsykologiske teorier og begreber inden for fagets temaområde.
 • Kritisk diskutere styrker og svagheder i personlighedspsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
Prøve/delprøver
Personlighedspsykologi:
Prøvens ECTS 4
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige eksamensopgave skal ikke individualiseres, da de studerende skal skrive den i fællesskab. Kravet om individualisering bortfalder i dette fag. 

 

Deltagelse i obligatorisk feedback-workshop afslutter faget. På feedback-workshoppen arbejder de studerende systematisk med peer-to-peer feedback på hinandens afleverede opgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

På dette fag gives en grundlæggende indføring i Personlighedspsykologi, som er en hovedretning indenfor psykologien. Hovedvægten lægges på at skabe indsigt i personlighedspsykolgiens vigtigste teorier og emner.

Undervisningen i Personlighedspsykologi beskæftiger sig med forskellige teoretiske perspektiver på individets personlighed og omfatter teorier om personlighedstræk, psykodynamiske forståelser af personligheden, Selvet og identitet, samt forståelser af personligheden som socialt konstrueret. 

 

Faget er omlagt til blended learning, således at nogle forelæsninger foregår på campus mens andre afvikles som Panopto-videoer med powerpoints med gennemgang af pensum og opgavespørgsmål til studiegrupperne. Andre online elementer på faget er en online personlighedstest og en quiz.

 

Alle øvelsesgange foregår på campus og vil omhandle casearbejde, arbejde med opgavespørgsmål fra videoer, opsamling på online quiz, diskussion af personlighedstest, samt peer feedback på studentervideoer.

 

Læse- notatworkshops foregår på campus.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelseshold, læse- notatworkshops og feedback-workshops
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag foregår som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.

Derudover arbejdes der systematisk med feedback til hver enkelt gruppes afleverede opgave ved en obligatorisk afsluttende feedback-workshop. Her modtager hver gruppe feedback på deres opgave fra både underviser og en anden gruppe samtidig med at de giver feedback på den andens gruppes opgave.
De studerende trænes således i peer-to-peer feedback idet de giver feedback på hinandens opgaver.
Studenterarbejdstimer
Lektioner 16 timer
Øvelser 14 timer
Læsning af pensum 40 timer
Forberedelse og udarbejdelse af obligatorisk gruppeopgave 35 timer
Feedback-workhop 1 timer
Læse- notatworkshops 6 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteraturliste, Personlighedspsykologi 1. semester

Bøger:

Køppe, S. & Dammeyer, J. (2013). Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet. København: Hans Reitzel (158 sider).

 

Kompendium:

 • Bertelsen (2003). Personlighedspsykologi. Frydenlund: Den humanistiske psykologi, s. 79-91. Eksistentialismen, s. 91-97. 
 • Bruner (1999). Mening i handling. Forlaget Klim: Autobiografien og selv’et, s. 95-126.
 • Christensen (2014): Psykologiens videnskabsteori. Samfundslitteratur: Psykologiens videnskabshistorie, s. 53-92.
 • Freud (1933). Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen. København: Hans Reitzels Forlag, Forelæsning 31: Den psykiske personligheds bestanddele, s. 50-67.
 • Glassmann (2000). Approaches to Psychology. US: McGraw-Hill Education, The Behaviorist approach, s. 97-148.
 • Haslam (2007). Introduction to Personality and Intelligence. Sage, kap. 8: The Assessment of Personality, 181-202. 
 • Hergenhahn (2009), An introduction to the history of psychology, kap. 1 (introduction). Wadsworth, s. 1-25.
 • McCrae and Costa (2008): The Five-Factor Theory of Personality. I: John, Robins, and Pervin (eds.) Handbook of Personality: Theory and Research (3. udg.). New York: The Guildford Press, s. 159-180.
Sidst opdateret den 15-06-2022