English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1203U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Karen Boll - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Formålet med faget er, at de studerende udvikler evner som organisationsteoretikere og –analytikere, således at de kan indgå som beslutningstagere, der kan transformere organisationer. Centralt i faget står relationen mellem teori og cases, og det praktiske og samarbejdsmæssige element ved at analyse og finde løsninger. Dette er fulgt op af skriftlige eller mundtlige præsentationer med efterfølgende refleksion og feedback. Til sammen er dette møntet på at øge de studerendes læring i samspil med hinanden og med underviserne. Fagets læringsmål består i at kunne:
 • Beskrive og udvise detaljeret faglig viden om grundlæggende organisationsteorier.
 • Udspecificere organisatoriske udfordringer og problemer, samt deres årsager.
 • Analysere organisatoriske udfordringer ved hjælp af forskellige organisationsteorier, således at kompleksiteten og dilemmaer i de organisatoriske kontekster kommer frem.
 • Sammenligne cases og teorier på tværs, således at forskelle og ligheder mellem cases og teorier diskuteres.
 • Opstille innovative—og fagligt begrundede—forslag til løsninger af organisatoriske udfordringer med kritisk refleksion over konsekvenser, begrænsninger og svagheder/styrker af disse løsninger og de medfølgende organisatoriske transformationer.
 • Reflektere over, hvordan organisationer opererer på forskellige niveauer (individ- til samfundsniveau), og hvordan organisationsteoriernes fokus afspejler dette.
 • Formulere sig fagligt i et klart, korrekt og tydeligt sprog.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Det skriftlige produkt udarbejdes på baggrund af et caseoplæg.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er et skriftligt produkt udarbejdet hjemme. Prøven er individuel. Omfang af det skriftlige produkt er maksimalt 10 normalsider. Opgaven bedømmes som bestået/ikke bestået og gives en række kvalitative kommentarer, som afspejler stærke og svage sider ved eksamensbesvarelsen. Eksamensopgaven bliver stillet som en case-besvarelse, hvor I får udleveret en case—som på nogle punkter vil minde om de cases, som I har arbejdet med i undervisningen. Denne case skal I udarbejde en organisationsanalyse af.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Organisationsteori præsenterer en række grundlæggende organisationsteorier. Teorierne giver de studerende en forudsætning for at forstå, hvordan organisationer fungerer, og hvilke temaer omkring motivation, ledelse, kultur, omverden m.m., der er relevante for organisationer. Ved hjælp af teorierne, skal vi løbende arbejde med at analysere en række cases for at finde ud af, hvilke udfordringer og problemer, disse organisationer kæmper med, og hvad vi kan gøre for at løse disse i en kompleks organisatorisk virkelighed, hvor mange hensyn influerer vores handlemuligheder.

 

Arbejdet med casene illustrerer, hvordan organisationsteorierne kan bringes i spil for kritisk at analysere udfordringer og dilemmaer, og hvordan de studerende kan bruge deres viden og tage lederskab i løsningen af problemer, således at der kan ske en potentiel transformation i organisationerne. I dette arbejde med at analysere og finde løsninger på organisatoriske udfordringer og dilemmaer, vil de studerende skulle arbejde systematisk og kreativt, og konstant forstå organisationer som værende daglige arbejdsplader for individer, centrale aktører samfundet, og enheder i dem selv, der skal fungere på deres egen præmisser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger og undervisning på mindre øvelseshold. På øvelsesholdene er der fokus på workshopaktiviter, hvor cases gennemgåes og efterfølgende skal udforskes og analyseres vha. fagets teorier.

Via fagets to skriftlige øvelser gennemgår de studerende et 'træningsforløb', hvor der er fokus på forskellige skriveaktiviteter og eksamenstræning. Målet hermed er at forbedre de studerenes skrivefærdigheder, samt der forståelse af eksamensformen.
Feedback i undervisningen
De studerende skal to gange i løbet af semestret aflevere et skriftligt produkt. Produkterne er udformet således, at de studerende trænes i at udarbejde en klar organisationsanalyse. Efter hver aflevering vil de studerende modtage gruppevis feedback på dette arbejde-særligt med henblik på, hvordan afleveringen honorerer fagets læringsmål. Afleveringerne fungerer som en forberedelse til den endelig skriftlige eksamen.

Studenterarbejdstimer
Fremmøde til alm. undervisning 34 timer
Pensumlæsning, ca 300 sider tekster + cases 164 timer
Anden forberedelse til undervisningen 36 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Foreløbig litteratur

Blau, P. M., & Scott, R. (2016 [1962]). The concept of formal organization. In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. ed., pp. 173–177). Boston, MA: Cengage Learning.

 

Wren, D. (2005). Frederic Winslow Taylor: The Early Years. In: The History of Management Thought, fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc: p. 121-131.

 

Taylor, F. W. (2016 [1911]). The principles of Scientific Management. In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. ed., pp. 66-77). Boston, MA: Cengage Learning.

 

Roethlisberger, F. J. (2011 [1941]).The Hawthorne Experiments. I: Classics of Organization Theory. J. M. Shafritz and J. S. Ott. Orlando, Harcourt. (s.158-166).

 

Herzberg, F. (1968). "One more time: How do you motivate employees?" Harvard Business Review 46(1): 53-62.

 

Gulich, L. (2016 [1937]). Notes on the Theory of Organization In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. edition, pp. 84-92). Boston, MA: Cengage Learning.

 

Fayoll, H. (2016 [1916]). General Principles of Management. In J. M. Shafritz, J. S. Ott, & Y. S. Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (8. edition, pp. 53–65). Boston, MA: Cengage Learning.

 

Knudsen, C., & Vikkelsø, S. (2014). Contingencyteori. I: S. Vikkelsø & P. Kjær (Eds.), Klassisk og moderne organisationsteori (s. 137-149 – uddrag af kapitel), Hans Reitzels Forlag.

 

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management Science, 26(3), 322–341.

 

Schein, E. H. (1994). Organisationskultur og ledelse (2. udg.), (s. 8-34).

 

Wenger, E. (2000). Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7(2), 225–246. 

 

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-154. NB: I skal kun læse frem til og med side 154 – stop ved overskriften ”Predictors of isomorphic change”.

 

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. 

 

Kjær, P. & Thanning, M, (2014). Beslutningsteori. I: S. Vikkelsø & P. Kjær (Eds.), Klassisk og moderne organisationsteori (s. 91-101 – uddrag af kapitel), Hans Reitzels Forlag.

 

J. G. March & J. P. Olsen (2008) Skraldespandsmodeller af beslutningstagen i organisationer. I J. G. March, Fornuft og forandring – ledelse i en verden beriget med uklarhed, (s. 107-140), København, Forlaget Samfundslitteratur.

 

Weick, K., & Quinn, R. (1999). Organizational change and development. Annual Review of Psychology, 50(1), 361–386.

 

Mintzberg, H. (1975). "The manager's job: folklore and fact." Harvard Business Review, 53(4): 49-61.

 

Kotter, J. P. (2001). “What Leaders Really Do”. Harvard Business Review, 79(11), 85–97.

 

Kärreman, D. (2014). Critical Management Studies. I: S. Vikkelsø & P. Kjær (Eds.), Klassisk og moderne organisationsteori (s. 343-358): Hans Reitzels Forlag.

 

Sveningsson, S. and M. Larsson (2006). "Fantasies of Leadership: Identity Work." Leadership, 2(2): 203-224.

Sidst opdateret den 15-06-2022