English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1205U  Kvantitativ metode

English Title
Quantitative Business Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Christian Erik Kampmann - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere forskellige typer af kvantitative data og forklare grundlæggende metoder for kvantitativ dataanalyse og eksperimentelt design.
 • Anvende og kritisk vurdere brugen af grafer, tabeller og summariske mål til at illustrere relationer i data, afhængig af det konkrete formål med analysen.
 • Bruge elementær teori om sandsyndlighed og fordelinger til at beregne stikprøvefordelinger og sandsynligheden for alternative udfald samt udføre grundlæggende statistiske slutninger om populationsparametre ud fra stikprøver.
 • Bruge og fortolke output fra metoder til statistisk analyse af relationer i data så som kontingenstabeller, simpel og multipel regression, og variansanalyse, samt påpege hyppige problemer og begrænsninger i sådanne metoder.
 • Ud fra et specifikt undersøgelsesspørgsmål og et foreliggende datamateriale udvælge en eller flere statistiske metoder til at belyse spørgsmålet, udvikle en struktureret og disciplineret tilgang til statistisk analyse og kritisk vurdere resultaterne heraf.
 • Redegøre for nogle af de indbyggede faldgruber og begrænsninger i statistisk analyse som den udføres i praksis og hvordan sådanne problemer kan imødegås af principper for god kvantitativ forskning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk: Den mundtlige del af undervisningen er på dansk, men en del skriftligt kursusmateriale vil være på engelsk da faget udbydes parallelelt med et tilsvarende engelsk-sproget fag for B.Sc. BLC studerende.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
fem godkendelsesopgaver, hvoraf tre skal godkendes. Studerende skal samlet set have gjort det tilfredsstillende for få godkendt opgaverne. Quizzes skal man aflevere enkeltvis og de bliver scoret (automatisk) enkeltvis, men man må gerne arbejde i grupper på det.
Understøttende aktivitet som skal forberede de studerende til den afsluttende eksamen.
Prøve/delprøver
Kvantitativ metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer dig til basale færdigheder i kvantitativ analyse, herunder metoder til at præsentere og karakterisere data, drage slutninger ud fra data baseret på sandsynligsteori og statistik, bruge data til at vurdere relationer og effekter, identificere mulige svagheder og faldgruber i kvantitativ analyse samt bruge data til beslutningstagen.  Fagets formål er at gøre dig til en intelligent bruger af kvantitativ analyse ved at introducere dig til de væsentligste teoretiske begreber og problemstillinger frem for at fokusere på detaljeret indsigt i den underliggende statistiske teori.  Emner inkludere bl.a.: Præsentation og summariske mål for data, deskriptiv dataanalyse, dataindsamling og grundlæggende forskningsdesign, sandsynlighedsteori og fordelinger, stikprøvefordeliger, konfidensintervaller, signifikanstests, kontingenstabeller, Bayes Regel, analyse af proportioner, simpel og multiple regressionsanalyse, variansanalyse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kombinerer forelæsninger, video, ugentlige gruppeopgaver med instructor support (“lektiecafeer”) Ud over de løbende eksamensopgaver/quizzes, vil der være 7 frivillige mindre opgavesæt i de øvrige uger, hvor I kan sammenligne jeres svar med en opgaveløsning offentliggjort af underviseren.
Alle forelæsninger videooptages og vodcastes til senere brug. Løsninger til opgavesæt vises som videoer
Feedback i undervisningen
Feedback gives ved afleveringen af quizzes. Endelig vil der være mulighed for en feedback session efter afsluttet skriftlig stedprøve.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger/vodcasts 40 timer
Studiecafeer 30 timer
Skriftlig eksamen og feedback 6 timer
Peer grading 30 timer
Forberedelse 120 timer
Foreløbig litteratur
 • Agresti, et al. (2018) Statistics: The Art and Science of Learning from Data (4th global ed.). Pearson, ISBN 1-292-16477-8.

 • [S]: Simmons et al. (2011) False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant. Psychological Science 20(10): 1-8.

 • Companion on-line and electronic material for the textbook (Supplementary)

 • On-line homework assignments and data sets, uploaded on Learn.

 • Supplementary notes, instructional videos and misc. material, uploaded on Learn.

 • JMP software (student license)

 • Microsoft Excel software

 • Microsoft Word software

Sidst opdateret den 01-12-2022