English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1564U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Camilla Sløk - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organisation
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere og afgrænse en empirisk baseret problemstilling under HA-psyk’s fagområde, der kan behandles inden for BA-projektets rammer
 • Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion
 • Gennemføre en empirisk undersøgelse af problemstillingen med inddragelse af relevant teori
 • Kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, herunder deres videnskabsteoretiske baggrund og konsekvenser
 • Gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i
 • Reflektere over egen læring i forbindelse med formulering og besvarelse af projektets problemstilling.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Projektrapporten må have flg. omfang plus bilag:
5 studerende: max 80 sider
4 studerende: max 80 sider
3 studerende: max 70 sider
2 studerende: max 60 sider
1 studerende: max. 40 sider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumeet skrives på engelsk (max 250 ord) og indgår ligesom anden tekst i projektet i den samlede bedømmelse
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøven gælder samme prøveform som ved ordinær prøve. For omprøve gælder desuden følgende bestemmelser: Hvis Bachelorprojektet er udarbejdet af én studerende, og denne ikke består, betragtes Bachelorprojektet som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af Bachelorprojektet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest 2 uger efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af Bachelorprojektet .
Hvis bachelorprojektet er udarbejdet af to eller tre studerende, og en studerende ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve. Hvis Bachelorprojektet er udarbejdet af to eller tre studerende, og ingen af de studerende opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen i sin helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af Bachelorprojektet med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest 2 uger efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af Bachelorprojektet.
Er den studerende syg ved det mundtlige forsvar, skal Bachelorprojektet ikke afleveres igen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

projektarbejdet gives der 7 vejledningstimer til projekter med 1 studerende, 12 vejledningstimer til grupper med 2, 16 timer til grupper med 3 studerende, 18 timer til grupper med  4 studerende og 20 timer til grupper med 5 studerende eller derover. Afleveringsfristen oplyses på my.cbs.

 

Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet tager udgangspunkt i det samlede studieforløb og er et selvstændig eller gruppebaseret projektarbejde.

Beskrivelse af undervisningsformer
Som indledning til projektforløbet afholdes en speeddating med forskellige vejledere, en introduktionsforelæsning/​ workshop og en bachelorprojekt-konference workshop foruden vejledning.
Feedback i undervisningen
Feed-back gives gennem semestret på forskellige måder;
Den løbende vejledning gennem hele semestret, hvor vejlederen giver de studerende løbende feedback på deres skriftlige udkast og relevante diskussioner omkring deres projekt.

Vær opmærksom på følgende::
1. 1. workshop i. januar: Denne workshop præsenterer bachelorprojektet og er et speeddating seminar, hvor I kan møde potentielle vejledere. Workshoppen skal ses som en feedback i forhold jeres aflevering af emne og evt. vejlederi Google Docs (se link på CANVAS) d.1. februar.
2. i februar afleveres vejlederblanket på CANVAS.
3. 2. workshop afholdes i februar. Det er en metodeworkshop.
4. Feedback workshops i marts/april.
Eksamens datoerne bliver offentliggjort i Digital Eksamen
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 5 timer
Udarbejdelse af projekt og deltagelse i eksamen 545 timer
Sidst opdateret den 01-12-2022