English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1731U  Organisation og omverden

English Title
Organising External Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved eksamen demonstrere, at de er i stand til at:
  • Anvende fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklare og sammenligne fagets forskellige teorier og modeller, samt diskutere deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Prøve/delprøver
Organisation og omverden:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den ordinære prøve afholdes som en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i gruppesynopsis. Ved bedømmelsen af den enkelte studerendes præstation lægges der i altovervejende grad vægt på den mundtlige præstation.

 

Syge-/omprøven afholdes som en mundtlig stedprøve i pensum uden forberedelse, og uden skriftligt oplæg.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er organisationens relationer til og interaktioner med dens omverden, samt hvordan organisationen kan udvikle strategier til håndtering af dens omverden. I faget introduceres; a) et sæt af teoretiske perspektiver på organisationens omverden, f.eks. interessent-perspektivet og det institutionelle perspektiv, og b) et sæt af problemstillinger vedrørende organisationens relationer til omverdenen, f.eks. virksomhedens sociale ansvar og virksomhedens omdømme. I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationens omverden med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 10 interaktive undervisningslektioner med udstrakt studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres omverdensrelationer, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med de studerendes udarbejdelse af deres eksamenssynopsis organiseres der 2 feedback-sessioner per gruppe. I den første feedback session er der fokus på de enkelte gruppers ideer til emne for gruppesynopsen, og i den anden feedback session er der fokus på feedback på de enkelte gruppers udkast til den endelig gruppesynopsis.
Studienævnet forventer desuden, at der i forbindelse med den mundtlige eksamen anvendes 5 minutter af eksamenstiden til feedback på den enkelte studerendes eksamenspræstation m.v.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Læsning af ca. 600 siders litteratur 80 timer
Forberedelse af cases og opgaver til undervisningen 26 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis 40 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan på CBS Canvas.

Sidst opdateret den 15-06-2022