English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1741U  Videnskabsteori

English Title
Philosophy of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Liv Egholm - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-11-2022

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere de basale ontologiske og epistemologiske forudsætninger i de forskellige videnskabsteoretiske perspektiver præsenteret på kurset;
  • Placerer de forskellige videnskabsteoretiske positioner og nøglebegreber i en bredere videnskabsteoretisk kontekst;
  • Identificere og evaluere centrale ligheder og forskelle mellem de centrale ideer og begreber i de forskellige videnskabsteoretiske perspektiver præsenteret på kurset
  • Anvende videnskabsteori til at forholde sig kritisk og refleksivt til udformningen af undersøgelsesdesign, teori og analyse indenfor samfundsteori
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en individuel skriftlig hjemmeopgave på 72 timer, hvor den studerende skal analysere hvilke videnskabsteoretiske perspektiver, der ligger til grund for eksamenscasens argumentation. De studerende skal således demonstrere:

  • Kendskab til og diskussion af relevante teorier fra pensum
  • Evne til kritisk at kunne analysere og fortolke teori i forhold til eksamenscasen
  • Klare og præcise formulerede svar på eksamensspørgsmålene

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Videnskabsteori er rygraden i alt videnskabeligt arbejde, fordi det er kritisk optaget af betingelserne for at sige, at nogle udsagn er mere korrekte end andre. Det giver med andre ord grundlag for at kalde noget viden for 'videnskabelig', 'sand' eller 'korrekt', fordi videnskabsteori giver de grundlæggende regler for at bedømme og vurdere såkaldte videns påstande og arbejde analytisk med data. Kurset vil ruste de studerende til analytisk at identificere, hvordan forskellige ideer om verden og viden fører til forskellige måder at forstå, hvad sand viden er, og hvordan den relaterer sig til viden om organisationer.

Dermed styrker og underbygger det de studerendes nysgerrighed og opmærksomhed på den tvetydighed, der er involveret, når de selv etablerer videnskabelige argumenter, samt forbedre deres evne til at forstå og kritisere andres videns påstande. Dette er ikke kun relevant i akademisk arbejde, men også i videnstunge arbejdssammenhænge, hvor erhvervsviden placeres i en bred kontekst

 

Kurset er en introduktion til videnskabsfilosofi og vil give både viden og værktøjer til at identificere de generelle paradigmer, som har informeret samfundsvidenskaberne. Kurset vil vurdere kritisk, hvordan forskellige opfattelser af verden har konsekvenser for den måde, vi beskriver og forklarer vigtige problemstillinger på samt hvordan vi handler i forhold til dem. Mens kursets overordnede fokus er rettet mod en generel introduktion til samfundsvidenskabens filosofi, skal kurset ses i forhold til alle de andre fag på uddannelsen, i særdeleshed fag på 4 semester. I løbet af forelæsningerne og workshops vil vi diskutere temaer, der er relateret til psykologiske og økonomiske begreber og tilgangsvinkler på uddannelsen. De studerende vil ikke kun beskæftige sig med metateoretiske antagelser, men også med, hvordan man identificerer disse antagelser i deres eget og andres arbejde. Kursuset i videnskabsteori fungerer desuden som understøttelse af og forberedelse til udarbejdelsen af projekter herunder det afsluttende bachelorprojekt på 6 semester.

 

Formålet med dette kursus er at give den studerende

(1) en generel indsigt i de forskellige videnskabsopfattelser, der har været grundlaget for samfundsvidenskaberne bredt forstået den dag i dag;

(2) viden om forskellige opfattelser af samfundet og individet, forankret i de ontologiske og epistemologiske antagelser af forskellige videnskabsfilosofiske traditioner;

(3) viden om de konceptuelle og metodiske konsekvenser af at anvende forskellige videnskabstraditioner i projektarbejde og evnen til at integrere det i eget projektarbejde.

.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 275 arbejdstimer
Kurset består af forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, quizzer, integreret case-undervisning og der forventes intensivt gruppearbejde i workshopsne. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen og bidrager under forelæsningerne. Kombinationen af forelæsninger og casebaseret holdundervisning og workshops er dedikeret til at mobilisere de færdigheder, viden og evner, der er udviklet inden for det tværfaglige Ha. Psyk læringsmiljø. Gruppearbejdet og undervisningen gennem peer-evaluering er dedikeret til at skabe et miljø med kritiske diskussioner og konstruktivt samarbejde ved konstant at genlære og opmuntre til konstruktivt samarbejde.

Der kræves en stor grad af forberedelse gennem læsning af teoretiske tekster og gruppearbejde ved udarbejdelse af mindre opgaver, der stilles løbende gennem undervisningen. Deltagelse i workshops arbejder med tidligere eksamensopgaver og besvarelser af disse i undervisningen. De kræver stor forberedelse og foregår som gruppearbejde og løbende feedback.
Feedback i undervisningen
Kurset er baseret på løbende feedback gennem forelæsninger, hjemmeopgaver og feedbacksessioner. Det vil blive givet under kurset på følgende fire måder:
1.Mundtlig feedback gives samlet ved forelæsningerne baseret på elevbesvarelser i live-quizzer (afstemning) og case arbejde.
2.workshopsne er etableret som feedbacksessioner baseret på peer-review og generel mundtlig lærerfeedback. Læreren giver løbende feedback på workshoppen
3. Quizzer og andre IT-værktøjer sikrer individuel feedback på elevernes progression og forståelse af pensum.
4. Efter eksamen er bedømt, uploades generel skriftlig feedback fra læreren på Canvas, og eleverne tilbydes yderligere feedback.

Underviseren bestemmer, hvornår der skal anvendes hvilke metoder
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 28 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 163 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Egholm L (2017) Videnskabsteori. Perspektiver på organisationer og samfund. Hans Reitzel.
Kompendium med div. primær kilder.

Sidst opdateret den 30-11-2022