English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1761U  HRM og psykologiske test

English Title
Human Resource Management and Psychological Testing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Johan Simonsen Abildgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne analysere HRM-problemstillinger ved at bruge relevante teorier, begreber, modeller og tests fra fagets pensum og være i stand til at vurdere handlingsalternativerne ud fra både et forretningsmæssigt og helhedsmæssigt perspektiv.
  • Kunne redegøre for og kritisk diskutere HRM teorier, begreber, modeller og psykologiske test-redskabers styrker og svagheder samt anvendelighed
  • Kunne reflektere selvstændigt og kritisk over anvendelsen af psykologiske tests
  • Kunne forholde sig refleksivt til både fagets pensum, HRM-praksis samt egne og andres analyser(bl.a. de analyser I udarbejder på workshops), samt navigere i de dilemmaer der kan være i HRM feltets praksis.
Prøve/delprøver
HRM og psykologiske test:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HRM og psykologiske test er et både akademisk og praksisrettet fag, forstået således at det trækker på viden og teori fra grundfag på uddannelsen og bringer den viden i spil i forhold til konkrete problemstillinger man møder i HRM praksis. Der lægges vægt på at udvikle en solid forståelse for hvordan HRM og psykologisk testning fungerer i praksis. De studerende opfordres til kritisk refleksion over etiske, psykologiske, forretningsmæssige og samfundsmæssige dilemmaer i forhold til fagets genstandsområde. På faget vil vi også forholde os til udfordringer omkring bæredygtig virksomhedsdrift som HRM og psykologiske test er en del af og hvordan HRM tager sig ud i forskellige lande og hvordan kulturelle forskelle har implikationer for organisering og praksis indenfor HRM.

 

Faget indledes med at der skabes et fundament for at forstå HRM begrebets opståen, udvikling og aktuelle udfordringer. Faget forløb er herefter bygget op så det i store træk følger HRM cyklussen (tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle). Dog vil tværgående overordnede begreber som eksempelvis strategisk HRM blive berørt. Faget indeholder også en indføring i psykometri og hvordan psykologiske tests anvendes i HR processer.

 

I de enkelte moduler introduceres, diskuteres og reflekteres kritisk over HRM praksis, ud fra HRM-nøglebegreber samt forskellige teoretiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Herunder fokuseres der på de potentielle fordele og faldgruber der kan være når man inddrager psykologiske tests i de forskellige dele af HRM.

 

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisningsformer rummer både forelæsninger, øvelser, workshops og online elementer med eksempler fra praksis. Tilsammen skal fagets undervisningselementer, samt pensum, bidrage til at øge den studerendes evne til at forstå, anvende og reflektere over HRM-tiltag og processer. Et væsentligt mål i kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne analysere og håndtere konkrete problemstillinger, ofte eksemplificeret via en case. Endvidere arbejdes der på at udvikle en refleksiv kompetence i forhold til tiltag og egen analyse. Diskussionerne og øvelserne lægger op til de studerendes selvstændige refleksioner over HRM og forskellige psykologiske tests der anvendes i HR arbejdet.


Forelæsninger indgår som gennemgående læringsform hvor modeller, begreber og centrale HRM-processer præsenteres og der illustreres med case-eksempler. Det pædagogiske læringsperspektiv fordrer her aktiv deltagelse, både plenum diskussioner og ved at de studerende inviteres til at tænke med på de cases og eksempler der præsenteres.

Øvelseshold indgår som et anvendelsesorienteret element, hvor de studerende arbejder aktivt med den praktiske anvendelse af forskellige psykologiske tests samt værktøjer fra HRM-cyklussen.

Workshops indgår med henblik på at øge de studerendes analytiske og refleksive færdigheder. På workshop samarbejder studerende i mindre grupper på en case. Under workshoppen fremlægger de studerende deres løsningsforslag og analyser for holdet således at vi kan diskutere de forskellige analyser og handlingsforslag.

Faget er blended, i den forstand at der indgår online podcast/videoer som understøtter de studerendes læring og giver indblik i fagets praksis. som supplement til de øvrige aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Feedback gives mere generelt i form af diskussioner og spørgsmål i plenum på øvelseshold, og forelæsninger.

Derudover gives der feedback under workshops hvor formatet er underviserfaciliteret peer-to-peer feedback.

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Øvelsestimer 6 timer
Forberedelse i form af læsning af pensum 126 timer
Workshops 8 timer
Eksamensbesvarelse 37 timer
Foreløbig litteratur


 

 

Sidst opdateret den 01-12-2022