English   Danish

2022/2023  BA-BPSYV1004U  Akademisk Internship

English Title
Academic Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Spørgsmål om faget skal sendes til Niels Lund Poulsen nlp.ioa@cbs.dk, da han er underviser på faget samt skal vejlede projekterne.
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-03-2022

Relevante links

Læringsmål
Rapporten skal vise, at den studerende:
 • er i stand til relevant at bruge de anvendte teorier fra bacheloruddannelsen på HA(psyk) i en praksissammenhæng
 • er problemorienteret og problemstyret
 • argumenterer for valg og fravalg ift. problem, metode, teori, empiri og konklusion, anbefalinger, kommunikationsstrategi etc. og påpeger styrker/svagheder ved disse valg
 • opstiller en klar struktur for analysen informeret af problemet, teorien og/eller empirien
 • demonstrerer en analytisk evne, hvor der vekselvirkes mellem empiri, teori og egne tolkninger
 • kan skelne mellem fakta, teori, kilders udtalelser og egne synspunkter
 • generelt forventes, at den studerende udviser en selvstændig, kritisk og reflekterende stillingtagen
Forudsætninger for at deltage i kurset
FAGET KAN KUN VÆLGES AF HA(PSYK.)-STUDERENDE. Den studerende skal have afsluttet sit 4. semester.
Prøve/delprøver
Akademisk Internship:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Følgende eksamensfordringer gælder for bedømmelsen af internshiprapporten:

Prøven skal vise den studerendes evne til at analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der blev udført under praktikken eller det felt praktikken beskæftigede sig med, i forhold til relevant litteratur. Den studerende skal derudover demonstrere evne til at anvende det perspektiv i en konkret problemstilling/problemformulering i forhold til praktikvirksomheden eller -organisationen. Det skal understreges, at praktikstedet ikke er involveret i bedømmelsen, men det anbefales, at praktikant og praktiksted sammen evaluerer praktikopholdet inden afslutningen af praktikforløbet. Praktikstedet kan desuden inden aflevering have haft lejlighed til at kommentere rapporten.


Internshiprapport
Rapporten har til formål at bringe fagenes teoretiske og praktiske indsigter i spil i en konkret arbejdskontekst som praktikken. Derved skal den studerende vise, hvordan han/hun tænker HA(psyk)s faglige kompetencer Rapporten skal således demonstrere analytisk kompetence i henhold til en selvvalgt problemstilling med udgangspunkt i praktikstedet. Der skal med andre ord foretages en bedømmelse af den studerendes faglige udbytte og kompetence i forhold til praktikopholdet. Det betones, at den studerende i rapporten følger læringsmålene (se ovenfor).

Internshiprapporten må have et omfang af min. 15 normalsider og maks. 20 normalsider
 

Se i øvrigt manual til internshiprapport for hvad rapporten skal indeholde. Manualen ligger på Canvas.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Akademisk internship er et valgfag på 15 ECTS, der gennemføres som en arbejdsperiode i en virksomhed eller organisation. Internshipet skal have en varighed svarende til minimum 9 uger fuld tid (32-37 timer ugentligt) i en periode fra 1. september. Den konkrete afvikling aftales mellem studerende og virksomhed gennem en forventningsafstemning.

Internship’et har til formål at koble teoretisk og metodisk viden med praksis. Ved at deltage i en konkret faglig relevant erhvervspraksis opnår den studerende erfaringer med at anvende og tilpasse den tilegnede viden og HA(psyk)- kvalifikationer i arbejdslivet. De afprøver deres faglige færdigheder og personlige potentialer. De trænes i rollen som ’reflekterende praktikere’, der på den ene side tager del i de virksomhedsrelaterede problematikker og på den anden side reflekterer over de konkrete organisatoriske, faglige og personlige muligheder og betingelser for opgaveløsningen. Gennem internship’et kan der hentes inspiration og empirisk materiale til det afsluttende bachelorprojekt. Opholdet giver samtidig de studerende en erfaringsbaggrund for deres videre professionelle udvikling. Desuden opnås adgang til et fagligt kontaktnetværk.

 

 

Tilrettelæggelse af akademisk internship

Det er den studerendes eget ansvar at finde et egnet internship og indgå aftale om dette. Til at hjælpe den studerendes kontakt til mulige organisationer/virksomheder findes på e-campus et såkaldt ”internship letter” udarbejdet af fagansvarlig. Dette brev beskriver formålet med og rammerne for faget og indeholder desuden en blanket til at udforme internship-aftalen på. Den fagansvarlige stiller sig i øvrigt til rådighed med råd og vejledning i forhold til afsøgning af relevante organisationer/virksomheder, men ansvaret påhviler den studerende. Inden internshipets start skal internship-aftalen mellem studerende og praktikplads udfyldes og godkendes af den fagansvarlige for valgfaget.

Internship’et kan finde sted i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation i alle størrelser og brancher. Det kan være en privat, offentlig, faglig eller frivillig virksomhed/organisation. Det vigtige er, at virksomheden/organisationen kan tilbyde fagligt relevante opgaver for den HA(psyk)-studerende. Fagligt relevante opgaver er opgaver som relaterer sig til et eller flere af HA.(psyk)-uddannelsens temaer og fag. Der skal aftales en kontaktperson i organisationen/virksomheden, der giver praktikanten den nødvendige feedback i forhold til opgaver og til løbende evaluering af internship’et.

Som udgangspunkt er det ikke muligt at arrangere internship i samme virksomhed/organisation som den studerende evt. har studiejob i. Denne regel skal sikre, at den studerende opnår et så bredt erfaringsgrundlag som muligt. Et internship er en mulighed for at udvide sin horisont og sin empiriske spændvidde, og derved få indsigt i andre virksomheder/organisationer end dem, man allerede har adgang til. Denne hovedregel skal desuden ses i lyset af, at det kan være vanskeligt for såvel studerende som virksomhed at foretage perspektivskifte fra medarbejder til internship’et.


Fagets omfang på 15 ECTS svarer til 413 SAT. Heraf går ca.75 timer til udformning af internshiprapport. Altså er der ca. 338 timer til selve internship’et (inklusiv deltagelse og forbedelse i netværksgruppe), hvilket svarer til 9 uger fuldtid. Hvordan internship-timerne præcist afvikles aftales med virksomheden/organisationen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget indeholder følgende aktiviteter:

1.Internship (minimum 9 uger)
2.Netværksgrupper (klyngevejledning) (2 x 4 timer). I netværksgruppen, hvor supervisorer (undervisere) deltager, fremlægger og diskuterer de studerende erfaringer og udfordringer fra deres internship. Deltagelse i netværksgruppen sker i internship-tiden.
3.Internship-rapport afleveres.

Inden internshipets start skal internship-aftalen mellem den studerende og praktikplads udfyldes og godkendes af den fagansvarlige (blanket ligger på my.cbs).

Den fagansvarlige godkender intership-aftaler løbende og de studerende opfordres til at indsende aftalen så snart den er indgået med praktikstedet med henblik på afklaring om godkendelse.
Feedback i undervisningen
Feedback gives ved klyngevejledningen
Studenterarbejdstimer
Arbejde på rapport 75 timer
Klyndevejledning 3 timer
Praktik 338 timer
Yderligere oplysninger

Den studerende tilmelde sig Akademisk Internship ved at aflevere en kontrakt, som skal godkendes af fagansvarlig. Kontrakten findes på mycbs.dk og skal sendes til Niels Lund Poulsen senest den 1. juni. Først når kontrakten er godkendt, vil de studerende blive tilmeldt faget via administrationen.

Sidst opdateret den 10-03-2022