English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMO5001U  Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Carsten Scheibye - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-04-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende kunne:
 • Demonstrere overblik over, samt en viden om de forskellige begreber, metoder, teorier og modeller, der er omfattet af pensum
 • Udvise generel indsigt i de grundlæggende forudsætninger bag begreber, metoder, teorier og modeller samt i hvilke beslutningssituationer disse kan og skal benyttes
 • Identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller
 • Udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger vedrørende erhvervsøkonomiske problemstillinger ved brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller
 • Præsentere og formidle både analyser og beslutningsgrundlag med hensyn til erhvervsøkonomiske problemstillinger
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 4
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Der må max. være 2-4 studerende i en gruppe. Omfang af det skriftlige produkt er max. 15 sider.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge/omprøven skal den studerende genaflevere casebesvarelsen individuelt. Den studerende kan foretage ændringer i den oprindelige casebesvarelse i forbindelse med genaflevering, såfremt den studerende ønsker dette. Den eventuelt ændrede besvarelse skal fortsat overholde formatkrav vedrørende maksimalt sideantal, maksimalt antal anslag pr. side samt skriftstørrelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bibringer dig den grundlæggende forståelse for organisationers økonomiske beslutninger og forretningsmæssige problemstillinger. Det sker ved, at du bibringes de grundlæggende erhvervsøkonomiske teorier, modeller og metoder samt en forståelse for, hvordan virksomhederne kan anvende dem i deres økonomiske analyser og dermed til at træffe økonomiske beslutninger i netop deres forretningsmæssige sammenhæng.  

 

Indhold:

 • Produktionsteori samt omkostningsteori og - estimation (Produktionsfunktioner og begreber på kort og lang sigt, Omkostningsfunktioner og begreber tilsvarende på kort og lang sigt, elasticiteter og herunder særligt outputelasticiteter, estimation)
 • Efterspørgselsteori samt omsætningsteori og -estimation (Nyttefunktioner, Efterspørgselsfunktioner og begreber, Elasticiteter og herunder særligt pris-, krydspris- og indkomstelasticiteter, estimation)
 • Markedsstrukturer og konkurrencestrategier (De centrale markedsformer med særlig vægt på monopolistisk konkurrence og oligopol)
 • Prisstrategier og erhvervsøkonomiske modeller (Prisstrategier og mere komplekse modeller eksempelvis forenet produktion og prisdiskrimination)
 • Introduktion til strategi

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning
Feedback i undervisningen
Aktiv deltagelse ved ​øvelser og quizzer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 64 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 211 timer
Sidst opdateret den 25-04-2022