English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMO5005U  Design af undersøgelser og analyser

English Title
Research Design and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende:
 • Med udgangspunkt i et eller flere konkrete erhvervsøkonomiske problemer kunne designe og argumentere for en videnskabelsesproces, der tager udgangspunkt i en problemformulering, relevante rammefaktorer og undersøgelsesspørgsmål,
 • kunne beskrive og forklare valg af videnskabsteoretisk tilgang (paradigme), herunder kunne udvælge og argumentere for relevant teori og metode, der kan bidrage til løsningen af det eller de beskrevne erhvervsøkonomiske problemer,
 • kunne definere og operationalisere de relevante begreber, der indgår i problemformuleringen, undersøgelsesspørgsmål og valgt teori,
 • være i stand til at vælge og argumentere for et relevant undersøgelsesdesign, herunder kunne argumentere for valg af kvalitative og/eller kvantitative teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning
 • være i stand til at vurdere vidensproduktionens samlede kvalitet, herunder data og resultaters reliabilitet og validitet og processens etiske aspekter
Prøve/delprøver
Design af undersøgelser og analyser:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavebesvarelsen udarbejdes i selvvalgt emne.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilbyder deltagerne en systematiseret og kvalificeret tilgang til såvel produktion som vurdering af viden, med henblik på løsning af konkrete problemstillinger i en erhvervsmæssig organisatorisk kontekst.

 

Indhold:

 • Valg af erhvervsøkonomisk problem
 • Gennemgang af eksisterende relevante undersøgelser og teori
 • Valg af relevant teori og tilgang (paradigme) til løsning.
 • Opbygning af begrebsfundament i forhold til problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmål og afklaring af etiske spørgsmål 
 • Operationalisering og udarbejdelse af undersøgelsesdesign med angivelse af datakilder baseret på kvalitative og/eller kvantitative dataindsamlingsmetoder
 • Datamateriale indsamles
 • Analyse og kritisk vurdering af indsamlede data
 • Vurdering, præsentation og perspektivering af resultater
 • Kritisk refleksion over den gennemførte videnskabelsesproces.
Beskrivelse af undervisningsformer
Fortrinsvis holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Studerende tilbydes feedback i forbindelse med:

- afleverede hjemmeopgaver undervejs i forløbet
- quiz
- peer-to-peer
- gennemgang af eksemplariske opgavebesvarelser som en del af undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 34 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 100 timer
Sidst opdateret den 08-06-2022