English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMO5007U  Virksomhedens økonomiske og politiske omverden

English Title
The Economic and Political Environment of the Firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Mauricio Prado - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 29-11-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal den studerende:
 • Have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for makroøkonomi, samt forståelse af praksis og de vigtigste anvendte begreber, teorier, metoder samt modeller og kunne forstå makroøkonomiens anvendelse af disse.
 • Kunne beskrive, analysere og vurdere makroøkonomiske problemstillinger
 • Kunne identificere og analysere makroøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller.
 • Kunne vurdere og formidle praksisnære makroøkonomiske problemstillinger til samarbejdspartnere.
 • Kunne indgå i tværfaglige arbejdsprocesser og agere kvalificeret og træffe beslutninger i forhold til virksomheders rammebetingelser.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske og politiske omverden:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Den mundtlige eksamen foregår som videoaflevering. Se yderligere information herunder.
Varighed 15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen i dette kursus er en videoaflevering, der skal optages og afleveres individuelt. Den studerende skal identificere sig med billede på videoen.

Videoaflevering skal have en længde på max 15 minutter. De studerende får 24 timer til at forberede videoen, og der er en fast leveringsfrist. Sker det ikke skal den studerende deltage i syge/omprøven. Videoafleveringerne gælder kun i det semester, hvor den studerende er tilmeldt både undervisning og eksamen. Det betyder, at hvis den studerende ikke består den ordinære eksamen gælder den videoaflevering, som har fundet sted, ikke i efterfølgende semestre. Den studerende skal derfor aflevere en ny video.   

 

I løbet af semesteret vil studerende få mulighed for at aflevere videoafleveringer i grupper eller individuelt. Det er frivillige hjemmeopgaver. De studerende stilles en opgave, hvor de herefter gennemgår løsningen på video og derefter får feedback fra en underviser. Videoløsning muliggør, at de studerende får mulighed for at forklare med ord, hvad de gør, hvilket øger indsigten i, om man forstår og kan videreformidle denne forståelse af det faglige stof. Dette kan træne den studerende i at gå til den ordinære eksamen i faget. Frist for aflevering af hjemmeopgaverne (inden midnat) er anført på hjemmeopgaverne og på holdsiderne på Canvas. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den nationale og internationale makroøkonomiske udvikling sætter afgørende grundvilkår for virksomheder. I faget gives en grundlæggende viden omkring de overordnede linjer og sammenhænge på varemarkedet, arbejdsmarkedet og de finansielle markeder, som er afgørende for virksomhedernes afsætningsmuligheder, rekrutteringsmuligheder og finansiering. Økonomisk politik har direkte og følgelige konsekvenser for virksomhederne og faget giver de studerende færdigheder til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller.

 

I løbet af semesteret vil studerende få mulighed for at aflevere videoafleveringer i grupper eller individuelt. Det er frivillige hjemmeopgaver. De studerende stilles en opgave, hvor de herefter gennemgår løsningen på video og derefter får feedback fra en underviser. Videoløsning muliggør, at de studerende får mulighed for at forklare med ord, hvad de gør, hvilket øger indsigten i, om man forstår og kan videreformidle denne forståelse af det faglige stof. Dette kan træne den studerende i at gå til en mundtlig eksamen i faget.

 

 

Indhold

 

 • Makroøkonomiske variable og modeller
 • Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse
 • Rentedannelse og betalingsbalance
 • Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik i den lille åbne økonomi ud fra et globalt perspektiv
 • Samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår både på fremmøde- og onlinehold.
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i forbindelse med videoafleveringer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 108 timer
Yderligere oplysninger

Pensum er primært på engelsk. 

Sidst opdateret den 29-11-2022