English   Danish

2022/2023  DIP-DHDVV9009U  Risk and Financial planning

English Title
Risk and Financial planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig / underviser
  Jens Kristian Andersen - Institut for Regnskab (RR)
 • Underviser
  Peter Adelhardt Jensen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-01-2022

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende indsigt i centrale risiko-aspekter i forhold til både den finansielle og den forretningsmæssige styring af virksomheden.
 • Dybtgående behandling af risikoaspekter i forhold til virksomhedens cash-flow, investerings – og finansieringsbeslutninger, kapitalomkostning og kapitalstruktur – det hele samlet i et internationalt perspektiv.
Prøve/delprøver
Risk and Financial planning:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer, -

Ordinær prøve:
Aflevering af synopsis start juni med individuel mundtlig prøve.

Syge- omprøve: Aflevering af ny individuel synopsis i august.


De præcise eksamensdatoer for mundtlig prøve oplyses på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Aflevering af ny individuel synopsis med mundtlig prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Synopsen kan udarbejdes individuelt eller i grupper.
 
En synopsis indebærer, at de studerende skriftligt præsenterer og forholder sig til en udvalgt del af pensum, og at det skriftlige arbejde danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.
 
Derved giver det forudgående arbejde med synopsen de studerende mulighed for at udvælge teoretiske temaer og diskussionspunkter, som de finder specielt relevante at behandle til eksamen.
 
Synopsiseksamen er en udprøvning i forståelse af et pensum, og det er således forståelse af fagets pensum, der er styrende for både det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamen. Det skriftlige arbejde med synopsen indebærer en selvstændig bearbejdning af og mulighed for refleksion over fagets teorier, som den mundtlige eksamen uden skriftligt oplæg ikke omfatter.
 
Niveauet ved den mundtlige eksamen er afhængig af synopsens faglige niveau. En god synopsis er karakteriseret ved at:
 
- Inddrage flere teorier eller perspektiver
- Diskutere og vurdere teorier – ikke blot præsentere stoffet
- Demonstrere en generel forståelse for fagets paradigmer
- Sætte eksaminator i stand til at stille meningsfulde spørgsmål - fx ved at der i synopsen peges på problemstillinger og stilles spørgsmål til pensum.

Udgangspunktet for eksaminationen er synopsen og de temaer, der er 
behandlet i denne.
 
Til eksamen kan diskussionen forblive inden for disse temaer, eller spørgsmålene kan bredes ud til de øvrige dele af pensum.
 
En synopsiseksamen er formelt set en mundtlig udprøvning i hele pensum

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i princippet inddelt i 4 hovedområder:
 

 • Det første område der behandles, er virksomhedens cash-flow, herunder cash-flow-genereringens betydning for den vækst virksomheden evner at opretholde. Likviditetsrisikoen, herunder working capital er i den sammenhæng et centralt fokusområde.
   
 • Det andet område der behandles er kriterierne omkring investeringsbeslutninger, og i sammenhæng hermed den finansiering investeringerne afstedkommer. Hvorledes finansierer virksomheden sine investeringer optimalt, hvilke risikoaspekter skal iagttages og hvilken indvirkning har det på virksomhedens kapitalstruktur.
   
 • Det tredje område der behandles er virksomhedens kapitalomkostning: cost of capital eller WACC`en. Virksomhedens optimale kapitalstruktur behandles, og i den sammenhæng diskuteres betydningen af finansiel distress, skat mv..
   
 • I det fjerde og sidste område behandles virksomhedens finansielle beslutninger i et internationalt perspektiv. Risikoaspekter i forhold til bevægelser i valutakurser og rentesatser behandles, og i sammenhæng hermed anvendelse af finansielle derivater.

 

Færdigheder:

De studerende vil opnå færdigheder i forhold til både mundtlig og skriftlig forklaring og argumentation af centrale finansielle aspekter til overordnet styring af virksomheder.  

 

Kompentencer:

De studerende vil få kompetencer til forståelse af overordnede finansielle og strategiske aspekter, som grundlag for hvilke elementer, der har indvirkning på den værdiskabelse der finder sted i virksomheden.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med dele af online elementer.

Undervisningen foregår på hold, der inddeles i et antal grupper.
Der veksles mellem forelæsninger, gruppearbejder, klassedialog, studenterpræsentationer, små øvelser og løbende diskussioner.

Undervejs behandles der i grupper ca. 2-4 skriftlige opgaver på 3-4 sider som dækker hovedområderne i pensum.

Hver gruppe afleverer en-to skriftlige besvarelser og skal præstere en-to opponeringer.
Undervisere og øvrige grupper fungerer undervejs som opponenter.

Undervisningsperiode:
April – juni, tirsdag og torsdag kl. 17:10-19:45 (der kan ske enkelte ændringer.)
I alt 30 lektioner af 45 minutters varighed.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra underviser og de øvrige deltagere.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 100 timer
Yderligere oplysninger

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i februar.

Sidst opdateret den 27-01-2022