English   Danish

2022/2023  DIP-DORGO1033U  Organisationer i forandring

English Title
Organisational change

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 20
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Emil Husted - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 07-12-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende – med få eller uvæsentlige mangler – kunne:
• Redegøre for forholdet mellem organisation og omverden med afsæt i modulets forskellige teoretiske perspektiver.
• Skelne mellem udvalgte organisatoriske forstyrrelser og identificere de mest centrale omverdenskrav, som disse forstyrrelser typisk genererer.
• Fremsætte relevante problemstillinger, der opstår, når organisationer præsenteres for særlige forstyrrelser og omverdenskrav.
• Analysere en selvvalgt case på baggrund af modulets begreber samt generere empirisk materiale med afsæt i anerkendte metoder.
• Diskutere de antagelser, der ligger til grund for udvalgte teorier og begreber, samt redegøre for de analytiske implikationer af teori- og begrebsudvælgelsen.
• Formulere sig i et klart og præcis sprog i henhold til akademiske standarder.


Viden:
Modulet giver den studerende viden om hvordan organisationer påvirkes af eksterne faktorer, der opstår som konsekvens af nye markeds- og samfundsforhold. Denne viden relateres til centrale organisationsteoretiske temaer som for eksempel magt, legitimitet, identitet, struktur, viden og læring.
Færdigheder:
Den studerende anvender sin egen organisation som case for en række lærings-aktiviteter og opnår derigennem færdigheder i at iagttage, beskrive, problematisere, analysere og reflektere over udvalgte organisatoriske forandringer. Derved opnår den studerende både praktiske, kognitive og kommunikative færdigheder.

Kompetencer:
Den studerende forlader modulet med en række unikke kompetencer. Disse opnås ved at problematisere og analysere forandringer i den studerendes egen organisation. Derudover trænes og udvikles den studerendes dømmekraft som en væsentlig forudsætning for at styrke potentialet for lederskab. Samlet set opnås hermed ikke bare evnen til at forstå organisatoriske forandringer og ledelsens roller heri, men også til at intervenere bevidst.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal ved to lejligheder afgive feedback til sine medstuderende inden for en tidsperiode, der fastsættes af administrationen. Feedbacken tager form af en genbeskrivelse af porteføljeopgaver, som er udarbejdet af medstuderende. Feedbacken skal med andre ord være beskrivende og ikke evaluerende. Når underviserne har registreret, at feedbacken er afgivet, vil den studerende få mulighed for at deltage i eksamen. Hvis den studerende er forhindret i at afgive sin feedback på det fastlagte tidspunkt, vil denne få mulighed for at lave en erstatningsopgave af samme format, hvilket dermed også giver adgang til eksamen.
Prøve/delprøver
Organisationer i forandring:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bygger ovenpå indsigter fra modul 1 og introducerer den studerende til forskellige omverdensforhold. Mere specifikt fokuserer faget på, hvordan disse forhold påvirker organisationen og ansporer den til handling. Tematisk stilles skarpt på højaktuelle fænomener som f.eks. bæredygtighed, innovation, diversitet og digitalisering. Den studerende vil udforske hvordan fænomenerne fortolkes af aktører i sin egen organisation, og hvordan disse fortolkninger giver anledning til konkrete forandringer. På baggrund af selvstændig dataindsamling vil den studerende analysere disse forandringer gennem udvalgte begreber.. I forlængelse af disse analyser vil den studerende arbejde med sin egen organisatoriske dømmekraft og undersøge hvordan lederskab kan udøves i praksis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset indeholder ni undervisningsgange á syv-otte timers varighed. Undervisningen foregår som udgangspunkt fra 08.00-16.00 eller 09.00-16.00 og finder sted fredag og lørdag. Hver undervisningsgang tager udgangspunkt i den studerendes egen praksis og dataindsamling, som i løbet af undervisningen dokumenteres og analyseres på baggrund af teoretiske begreber. Undervisningen vil veksle mellem overbliksforelæsninger, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Dertil kommer en række porteføljeopgaver, der sigter på at igangsætte den studerendes dataindsamling, og som tager udgangspunkt i specifikke metodebeskrivelser. Faget forudsætter forberedelse, aktiv deltagelse, selvstændig dataindsamling samt grundlæggende kendskab til organisationsteori.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer i undervisningen. Derudover anvendes peer-feedback, hvor den studerende får mulighed for at kommentere på medstuderendes arbejde samt modtage kommentarer fra disse.
Studenterarbejdstimer
Fremmøde/Workshops 63 timer
Individuelt arbejde og eksamen 387 timer
Yderligere oplysninger

Workshopsundervisningen foregår fredag og lørdag i uge 4 (kun lørdag), 5, 9, 13 og 17

 

Imellem hver workshop vil der foregår Blended Learning aktiviteter

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Sidst opdateret den 07-12-2022