English   Danish

2022/2023  KAN-CCMAV3004U  Personselskaber

English Title
Partnerships

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-02-2022

Relevante links

Læringsmål
• Identificere de retskilder, der er relevante ved fastlæggelse af gældende dansk ret for personselskaber.
• Redegøre for de grundlæggende karakteristika, der i selskabsretten og skatteretten karakteriserer de enkelte typer af personselskaber, og kvalificere et samvirke under en af de kendte typer
• Analysere en personselskabsretlig problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
• Argumentere for den foreslåede løsning på den selskabsretlige problemstilling og forklare løsningsmodellen mundtligt
• Forudsige den selskabsretligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende
Prøve/delprøver
Personselskaber:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

To til tre uger før eksamen vil eksamensspørgsmålene blive uploadet på Learn.

Ved den mundtlige eksamens start trækker den studerende et af disse spørgsmål. Herefter har den studerende ca. et halvt til et helt minut til lige at samle tankerne og eventuelt udarbejde en disposition. Derpå starter selve eksaminationen, og den studerende har selv mulighed for at lægge ud, hvis det ønskes.

Eksamensspørgsmålene danner udgangspunkt for eksaminationen, men der vil ved eksaminationen kunne blive stillet spørgsmål fra andre dele af pensum. Dette gælder både problemstillinger, der tillige indgår i andre af eksamensspørgsmålene og problemstillinger, der ikke direkte er omfattet af eksamensspørgsmålene. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemidler, herunder noter, lærebøger eller lovsamlinger.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål:
Selskabsretten er læren om de typer af organisationer, der danner den juridiske ramme om erhvervsvirksomheder. Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen. Formålet er at give de studerende et dyb faglig viden andgående de selskabsretlige regler vedrørende interessentskaber, der kan anvendes i en bred kontekst. De studerende får tillige kendskab til de grundlæggende regler, der gælder for kommanditselskaber og andre typer af personselskaber. Der gives et overblik over de skatteretlige principper, som gælder for personselskaber.

Faget skal sætte de studerende i stand til at fungere som juridiske rådgivere for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for rammerne af et personselskab. Personselskaber er en ideel ramme for iværksættere, og de studerende sættes derved i stand til at facilitere iværksætteres evne til at bidrage med løsninger til samfundsmæssige problemer. Den manglende lovregulering går det nødvendsigt, at de studerende sættes i stand til at analysere de foreliggende restkildemæssige data og tænke selvstændigt og kritisk ved fastlæggelse af gældende ret.  
 
Indhold – Centrale områder:
Faget omhandler personselskaber inden for følgende emneområder:

- Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode
- Overblik over de forskellige typer af personselskaber
- Principperne for retlig kvalifikation af personselskaber i selskabsretten og skatteretten
- Stiftelse af interessentskaber
- Personselskabernes status som retssubjekter og skattesubjekter
- Kreditorbeskyttelse i personselskaber
- Personselskabers organisation (generalforsamling, og ledelse)
- Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng
- Erstatningsansvar
- Personselskabers ophør og opløsning
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback i form af quizzer.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsningerne 140 timer
Forberedelse til eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber, seneste udgave (4. udgave 2022), Karnov Group. Ca. 824 sider.

Sidst opdateret den 10-02-2022