English   Danish

2022/2023  KAN-CEMFO1801U  Marketing Ethics

English Title
Marketing Ethics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Szilvia Gyimothy Mørup-Petersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-12-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Eksamensbesvarelsen skal dokumentere, at den studerende på kompetent vis kan analysere og strukturere komplekse problemstillinger med relevans for virksomhedens eller organisationens markedsføringsetiske indsats. Eksamensbesvarelsen skal videre kunne dokumentere, at den studerende kan give en kompetent fremstilling af problemstillingernes mulige løsning og implikationer heraf. Specifikt skal den studerende i besvarelsen:
  • Forstå og analysere komplekse problemstillinger vedrørende virksomhedens etiske ansvar
  • Reflektere over sammenhænge og modsætninger mellem sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver i implementeringen af globale bæredygtighedsmål (SDGs)
  • Træne en holistisk tilgang til markedsføring ved at inddrage elementer fra tidligere fag (metoder, modeller og teorier) til at kritisk reflektere over markedsføringsetiske udfordringer
  • Udvælge og argumentere for anvendelsen af konkrete metoder/teorier til analyse af problemstillingen.
  • Opstille fagligt argumenterede løsning(er) på markedsføringsetiske problemstillinger fra et strategisk stakeholderperspektiv
  • Drøfte mulige konsekvenser ved implementering af den/de foreslåede løsninger(er)
Prøve/delprøver
Marketing Ethics:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamenen er en 2-dages hjemmeopgaven. Eksamensbesvarelsen skal udarbejdes individuelt. Det forventes at analysen er velformuleret, kritisk og selvstændig, samt inddrager relevante teoretiske perspektiver fra pensum. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Faget inddrager problemstillinger vedrørende virksomhedens sociale og etiske ansvar. Der ses i denne sammenhæng såvel på kunder (både forbrugere og virksomheder), konkurrenter, ressourcer, strategier, kultur som omverden. Kurset vil navnlig fokusere på at øve de studerendes færdigheder i at analysere og reflektere over holistiske marketingproblemstillinger ved inddragelse af både etiske, sociale og økonomiske perspektiver herpå. Det vises og uddybes i særlig grad, hvorledes fagets forskellige elementer (metoder, modeller og teorier) kan komplementere hinanden i forhold til analyse og løsning af markedsføringsetiske problemstillinger. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om, at flere fagelementer inddrages i de konkrete arbejder, og hvor der ofte sker udarbejdelse af skriftlige oplæg. Kursets formål er således dels at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til både teoretiske og praktiske markedsføringsetiske problemstillinger, dels at træne overblikket over faglige markedsføringselementer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Klasseundervisning med dialog. Faget giver et overblik over relevant litteratur som bliver anvendt gennem workshops og praktiske indsigter fra branchen. Kurset bygger på principperne for aktiv læring: de studerende forventes at kommentere artikler fra pensum og deltage i gruppeøvelser, der diskuterer cases.
Feedback i undervisningen
Med udgangspunkt i aktuelle businesscases, stilles de studerende konkrete opgaver under hvert modul. De studerende får systematiseret feedback på deres input og aktive medvirken i casediskussionerne.

Hertil kommer en valgfri digital tests med feedback som afholdes under selve klasseundervisningen. Feedback gives ud fra fagets indhold og målsætninger.

I det sidste modul vil de studerende få en gennemgang og diskussion af tidligere eksamensopgaver.


Studenterarbejdstimer
Forberedelse 126 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford University Press, UK.

Plus diverse videnskablige artikler og rapporter . Se forelæsningsplan

 

Sidst opdateret den 22-12-2022