English   Danish

2022/2023  KAN-CFIRO1052U  Porteføljeteori

English Title
Portfolio

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Linda Sandris Larsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 24-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Definere, beregne og anvende mål for finansielle aktiver og porteføljers afkast og risiko gennemgået i kurset. Herunder anvende og regne med matricer og vektorer på symbolform.
 • Forklare, anvende og redegøre for koncepter, teorier, modeller og metoder til porteføljevalg, risikostyring, risk-return tradeoff og værdiansættelse af aktier og obligationer gennemgået i kurset.
 • Diskutere den teoretiske og empiriske validitet af de centrale teorier og modeller udviklet i kurset.
 • Anvende teorier og modeller på realistiske problemstillinger.
 • Implementere relevante modeller ved brug af Excel eller tilsvarende computerprogrammer.
 • Diskutere kapitalmarkedernes rolle, markedsefficiens og teorien om investorernes adfærd.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den obligatoriske aktivitet består af to individuelle multiple-choice quizzer. Hver quiz vil blive baseret på en opgave som bliver tilgængelig 14 dage før quiz-dagen. Den obligatoriske aktivitet er individuel og mindst 1 ud af de 2 multiple-choice quizzer skal bedømmes godkendt for at den studerende består den obligatoriske aktivitet.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen.

Hvis den studerende forud for re-eksamen stadig mangler godkendelse til det antal obligatoriske aktiviteter og opfylder de betingelser, der er fastsat i studieordningen, er der mulighed for en ekstra opgave.

Den ekstra opgave er en 10-siders hjemmeopgave, der dækker det krævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den er godkendt, vil den studerende kunne deltage i re-eksamen.
Prøve/delprøver
Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedtemaet for faget er at sammensætte optimale porteføljer og portefølje management ud fra afkast og risikohensyn. Fagets formål er derfor at give den studerende forståelse og kendskab til modeller og beregningsmetoder som er relevante for at den studerende kan få en systematisk måde at overveje og foretage investeringsbeslutninger. Dette kræver en solid konceptuel forståelse for de finansielle markeder, aktiverne der handles og hvordan de værdiansættes. Faget giver de studerende en dyb forståelse for de finansielle markeder og hvordan investorer kan anvende de handlede aktiver. Faget er dermed et vigtigt redskabsfag, der giver de studerende et nødvendigt fundament til at kunne følge Corporate Finance samt relevante valgfag inden for Finansiering.  I kurset vil vi bl.a gennemgå følgende:

 • Måling af afkast og risiko
 • Obligationer og værdiansættelse af disse
 • Basale aktieprismodeller
 • Porteføljeteori, især middelværdi-varians analysen
 • Faktormodeller og deres konsekvenser for porteføljevalg
 • Introduktion til nyttefunktioner og risikoaversion
 • Introduktion til fler-periode investeringsstrategier
 • Ligevægtsmodeller, især CAPM og APT-modellen
 • Empiriske facts om afkastene på finansielle aktiver
 • Markedsefficiens og behavioural finance

Excel vil blive brugt igennem hele kurset og de studerende forventes at have en basal forståelse for anvendelse af Excel.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
For at øge de studerendes forståelse og refleksion af det gennemgået stof, vil der løbende i forelæsningerne blive stillet summe-opgaver, spørgsmål og online-quizzer.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager individuel feedback igennem de stillede quizzer og den obligatoriske aktivitet. Derudover er der mulighed for individuel feedback på de opgaver, de studerende skal have løst hjemmefra til øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 202 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Munk: Financial Markets and Investments, undervisningsnoter, nyeste udgave.

Supplerende artikler.

Sidst opdateret den 24-06-2022