English   Danish

2022/2023  KAN-CFIRO1069U  Fixed income og derivater

English Title
Fixed income and derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Anders Bjerre Trolle - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Demonstrere en god forståelse af, hvordan fixed-income instrumenter og derivater handles og benyttes i forbindelse med investering og risikostyring.
 • Demonstrere en god forståelse af afkast-risiko egenskaber ved fixed income instrumenter og derivater.
 • Demonstrere en god teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan fixed income instrumenter og derivater prissættes og hvordan risici ved isse kan kvantificeres og styres.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
De studerende skal individuelt have 2 ud af 4 obligatoriske quizzer godkendt. Heraf mindst én indenfor Fixed Income OG én indenfor Derivater.
En obligatorisk aktivitet godkendes ved at opnå mindst 75% rigtige besvarelser.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen.

Hvis den studerende forud for re-eksamen stadig mangler godkendelse til det antal obligatoriske aktiviteter og opfylder de betingelser, der er fastsat i studieordningen, er der mulighed for en ekstra opgave.

Den ekstra opgave er en 10-siders hjemmeopgave, der dækker det krævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den er godkendt, vil den studerende kunne deltage i re-eksamen.
Prøve/delprøver
Fixed income og derivater:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at give den studerende en god introduktion til ”fixed income” og derivatmarkeder og en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for afkast-risiko egenskaberne ved de instrumenter, der handles på disse markeder. Kurset skal endvidere give den studerende en godt grundlag for at følge undervisningen i de dele af fagene ”Porteføljeteori” og ”Corporate Finance”, som inddrager elementer af obligations- og derivatteorien.

 

Kurset er opdelt i to dele. Første del omhandler ”fixed income” markeder og instrumenter, dvs. obligationer og obligationsanalyse. Anden del omhandler derivater, herunder instrumenter som forwards, futures, swaps og forskellige former for optioner. Når de studerende er blevet fortrolige med optioner, gennemgås obligationer der indeholder optionselementer såsom erhvervsobligationer og realkreditobligationer. 

 

første del ser vi bl.a. på følgende:

 

 • "Fixed Income" markeder og instrumenter med hovedvægt på obligationer og obligationsmarkeder.

   

 • Forskellige obligationstyper (stående lån, serielån og annuitetslån) og rentebegreber (spotrente, effektiv rente og forwardrente)

   

 • Metoder til bestemmelse af nulkuponrentestrukturen, fortolkning af dens udseende samt anvendelse af denne til værdiansættelse af fastforrentede obligationer og til beregning af forwardrenter

 

 • Risikonøgletallene varighed, modificeret varighed og konveksitet. 

   

anden del ser vi bl.a. på følgende:

 

 • Derivaters anvendelse til investering og risikoafdækning.

   

 • Modeller for prissætning og anvendelse heraf i praksis. Der lægges vægt på, at give den studerende en grundlæggende forståelse for optionsmodeller, herunder navnlig Black-Scholes og binomialmodelen.

 

 • Værdiansættelse af erhvervsobligationer og realkreditobligationer. 

 

Endvidere giver kurset indsigt i institutionelle forhold på obligations- og derivat markederne, herunder regulatoriske tiltag der de senere år har gjort markederne mere robuste og transperante.

 

Igennem hele kurset vil de studerende arbejde med og analysere markedsdata for derigennem at opnå en bedre forretningsmæssig forståelse. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold.
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.

Den enkelte studerende kan endvidere søge individuel feedback ved møde med underviseren inden for de fastsatte "office hours" eller efter aftale. Disse møder kan evt. arrangeres virtuelt.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 64 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse til øvelser 42 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Pensum udgøres af slides, noter samt diverse artikler. Disse bliver gjort tilgængelige online sammen med øvelsessæt og regneark

 

En god supplerende tekstbog der dækker Fixed Income-delen er 

- Sundaresan, “Fixed Income Markets and Their Derivatives”, Academic Press, 2009 (3. udg.)

En god supplerende tekstbog der dækker derivat-delen er 

- Sundaram and Das, “Derivatives”, McGraw-Hill, 2016 (2. udg.)

Sidst opdateret den 24-06-2022