English   Danish

2022/2023  KAN-CJURV1019U  Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)

English Title
Securities Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Troels Michael Lilja - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-11-2022

Relevante links

Læringsmål
Faget udvikler og træner den analytiske og reflekterende kompetence hos den studerende, ligesom selvstændighed og kritisk sans trænes i forhold til forståelsen af juridiske problemstillinger og de etiske dilemmaer, der er indbygget i de børsetiske regler.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved afslutningen af faget
  • Demonstrere solid og dyb indsigt i de børs- og kapitalmarkedsretlige regler i forbindelse med handel med værdipapirer på regulerede markeder, herunder optagelsesregler, prospektregler og oplysningsforpligtelser, hvorved den studerende tillige mestrer det brede perspektiv.
  • Gennem kritisk analyse og kritisk tænkning bedømme om fakta i en konkret situation er relevante eller irrelevante for en kapitalmarkedsretlig problemstilling.
  • Anvende denne viden til at løse de konkrete problemstillinger inden for fagområdet, hvorved den studerende viser faglig forståelse for den tvetydighed, som samspillet mellem retskilderne kan rumme.
  • Analysere og syntetisere konkrete problemer inden for centrale områder af faget
  • Vurdere og formidle løsningen af problemer inden for faget selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
  • Formulere sig skriftligt klart for derved at kunne formidle kapitalmarkedsretlige problemstillinger og løsningsmodeller.
  • Anvende juridiske argumentationsteknikker og fagtermer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende
Prøve/delprøver
Kapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om, at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder de særlige forpligtelser, som den børs- og kapitalmarkedsretlige regulering pålægger børsselskaber og øvrige selskaber optaget til handel på regulerede markeder, herunder reglerne om optagelse, prospekter, periodiske og aperiodiske oplysningsforpligtelser.

 

Herudover behandles reglerne om handel med værdipapirer på regulerede markeder og de særlige forpligtelser, som aktionærer og andre markedsdeltagere er underlagt, først og fremmest reglerne om misbrug af intern viden, kursmanipulation, tilbudspligt og flagning. De studerende gives en forståelse for de etiske dilemmaer, der er indbygget i de børsetiske regler, så de gennem analyse og kritisk tænkning bliver i stand til at agere og rådgive konstruktivt og korrekt.

 

Børs- og kapitalmarkedsretten er, ligesom den øvrige kapitalmarkedsret, i høj grad påvirket af EU-retlig regulering. Forankringen til EU-retten behandles derfor også, så de studerende får en dyb indsigt og et bredt perspektiv på børs- og kapitalmarkedsretten.

 

I undervisningen og diskussionerne på holdet inddrages i størst muligt omfang dels den administrative praksis, der har dannet sig gennem markedspladsernes og tilsynsmyndighedernes praksis, dels de domstolsafgørelser, der foreligger inden for centrale områder af børs- og kapitalmarkedsretten. Dette sker for at sikre, at de studerende arbejder analytisk og med faglig nysgerrighed med den tvetydighed, som disse for området helt centrale retskilder rummer.

 

Undervisningen gennemføres som småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation, der bidrager til at sikre kritisk tænkning og refleksion. Der vil desuden blive udarbejdet en eller flere online-quizzer, som er med til at sikre de studerende mulighed for umiddelbar feedback.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Undervisningen gennemføres som småholdsundervisning, hvor der i endnu højere grad end på storhold søges dialog og flervejs-kommunikation. Der vil desuden blive udarbejdet en eller flere online-quizzer, som er med til at sikre de studerende mulighed for umiddelbar feedback.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Forberedelse til forelæsningerne 140 timer
Forberedelse til eksamen 30 timer
Eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsret (seneste udgave), Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Hele bogen læses. Ca. 780 sider.

Evt. supplerende artikler oplyses på holdet.

Sidst opdateret den 28-11-2022