English   Danish

2022/2023  KAN-CKOMV1702U  Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer

English Title
Oral presentation skills

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Annette Hoffskov - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere grundlæggende udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer og brugen af visuelle hjælpemidler, med udgangspunkt i fagets litteratur
 • Forklare og diskutere retorikfagets begreber, deres oprindelse, deres betydning og relevans i dag og fagets bagvedliggende paradigmer og validitet ift. forskning
 • Reflektere over talens og præsentationens betydning for ledere, konsulenter og formidlere og forstå den mundtlige formidlings relevans i forhold til kultur og organisationsudvikling
 • Formulere et klart formidlingsmål, udvælge hensigtsmæssige retoriske virkemidler og inddrage stemme, kropssprog, gestik og mimik hensigtsmæssigt, baseret på fagets teori
 • Træne evnen til at give og modtage feedback og agere redaktør og sparringspartner på præsentationer i professionelle sammenhænge (PR, taleskrivning, organisationsudvikling, ledelsesrådgivning m.m.)
Prøve/delprøver
Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 1 side
OBS: Synopsen skal fylde en halv til en hel normalside
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven har form af, at den studerende på en angivet dato efter sidste kursusgang afleverer en kort synopsis for talen/præsentationen, dens formål og dens modtagere. Ved den mundtlige eksamen fremfører den studerende sin tale eller præsentation. Med udgangspunkt i denne diskuteres den valgte kommunikationsstrategi og de anvendte retoriske virkemidler – og der reflekteres teoretisk over formål, strategi og udfordringer i forbindelse med mundtlige præsentationer, med eller uden visuelle hjælpemidler.

 

Ved bedømmelsen af prøven indgår alle kursets faglige og praktiske elementer. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af den studerendes  faglige overblik over pensum og dennes kommunikative og retoriske valg og virkemidler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på den mundtlige formidling i form af taler og præsentationer; salgstaler, præsentationer af forretningsidéer, direktørens årlige tale til medarbejderne, kommunikationschefens tale til pressen, talen til kollegaens jubilæum, præsentationen af en idé, man ønsker tilslutning til etc.

 

Studerende kan bruge kompetencerne i deres nuværende studiejobs, til kommende eksaminer og jobsamtaler, som fagindhold i deres specialer og i forbindelse med fremtidige stillinger, hvor de f.eks. skal rådgive om kommunikation, skrive eller redigere chefers eller kollegers taler, undervise kolleger eller medarbejdere, pitche en faglig eller organisatorisk idé, træne grupper af medarbejdere, holde informationsmøder o.lign.

 

De kompetencer, som de studerende lærer på kurset, kan også anvendes i forbindelse med skrevne tekster: I en tid med rige muligheder for at blive informeret, underholdt og overbevist, er det vigtigt at udtrykke sig præcist, gøre formålet med en ytring klar, fange modtageren med det samme og bruge historier og eksempler, så modtagerens interesse fastholdes og indholdet gøres forståeligt. Både for enkeltpersoner og for organisationer, som forsøger at fange og fastholde kunder, medarbejdere og stakeholders. De opøvede kompetencer kan med fordel anvendes i kombination med fagområder som content marketing, social communities, markedsføring, organisationsudvikling, ledelsesrådgivning, PR, salg og meget mere.

 

Faget tager afsæt i ældre og nyere tekster og teorier om retorik, kommunikation, formidling og ledelse: Fra Aristoteles’ tanker om troværdighed og appelformer til Gabrielsen og Møllers antologi om talen som ledelsesredskab og vigtig strategi i forhold til at skabe og ændre organisationskultur. Der er desuden fokus på tendensen til at anvende visuelle virkemidler som f.eks. PowerPoints uhensigtsmæssigt; der inddrages derfor forskning i, hvordan disse teknologiske hjælpemidler kan anvendes strategisk, mådeholdent og overbevisende (Markel, Kjeldsen, Kernbach et al). Der reflekteres desuden over talers og mundtlige præsentationers formål, muligheder og begrænsninger. Ud fra Bitzers og Vatz’ tanker om den retoriske situation diskuteres det, hvorvidt situationen definerer talen eller om talen kan være med til at skabe situationen.

 

I forbindelse med analyse af taleeksempler samt de studerendes udvikling af egne taler anvendes der teorier og tekster om topik (Kock), clap traps (Atkinson), fortællinger (Graae & Pontoppidan), konkretiseringer (Jensen), ikonicitet (Jaisinski) og stilfigurer (Kihlström). Der arbejdes desuden med mimik, gestik og kropssprog (Ekman & Friesen, Onsberg, Jørgensen et al, Kihlström).

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets litteratur gennemgås, bearbejdes og diskuteres på fællesforelæsninger. Forelæsningerne fokuserer på pensum, men vil også inddrage de studerende i forhold til at vurdere konkrete eksempler på overbevisende og knap så vellykket mundtlig formidling.

Forelæsninger og øvelsestimer fokuserer hver uge på et særligt tema inden for mundtlig retorik og kommunikation: Introduktion og forarbejdningsfaser, den retoriske situation, topik og vinkling, troværdighed og ledelse, struktur, feedback, brug af eksempler, sproglig udformning, memoria og actio, revision. Med perspektiveringer til ligheder og forskelle mellem mundtlig og skriftlig formidling, og hvordan man også kan anvende virkemidlerne til at skrive overbevisende.
Feedback i undervisningen
På holdundervisningen arbejdes der også med pensum, både på et teoretisk niveau, men også ved hjælp af større og mindre øvelser. Derudover arbejder hver enkelt studerende med en selvvalgt præsentation, som udvikles og forbedres i løbet af kurset. Alle overvejelser og virkemidler afgøres, indøves og afprøves ved hjælp af teoretiske begreber, øvelser, feedback og revision. Feedback er en vigtig del af kurset. Der vil både blive givet feedback fra underviseren, men de studerende trænes også i at give og modtage feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelsestimer 22 timer
Forberedelse og eksamen 162 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

(alle tekster ud over de to grundbøger uploades på Canvas):

 

Aristoteles [384 f.v.t - 322 f.v.t.]. Extracts from On Rhetoric by Aristotle Translated by W. Rhys Roberts, compiled by Lee Honeycutt (2010). Book 1, chapter 2-3; book 2, chapter 1; book 3, chapter 1, 13, 17.

Atkinson M. (1984). Our Masters’ Voices. The language and body language of politics. Routledge (side 47-85).

Bitzer L.F. (1997). Klassikeren - Den retoriske situation. In: Rhetorica Scandinavica, nr. 3/1997.

Bülow U (2014): Ud med autoriteten – ind med retorikken. In: Gabrielsen J og Møller M: Ledere, der taler – taler, der leder. Frydenlund Academic (side 18-32).

Ekman P. & Friesen W. V. (1969). Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding. Semiotica no. 1.

Gabrielsen, J. (2004). Eksempler, der fører og forfører. Retorikmagasinet nr. 54, dec. 2004.

Gabrielsen J. (2006). Topisk kritik. In: Klujeff M L & Roer H (red): Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk analyse. Hans Reitzels Forlag (side 197-221)

Gabrielsen J. og Christiansen T. (2010): Talens Magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag.

Gabrielsen J og Mouton N: Kan man tale sig til en ny organisationskultur? In: Gabrielsen J og Møller M: Ledere, der taler – taler, der leder. Frydenlund Academic (side 128-151).

Greve, L (2016). Den gode præsentation. Fem skridt til metodisk forberedelse og større gennemslagskraft. Samfundslitteratur.

Jaisinski, J. (2001). Sourcebook on rhetoric: Key concepts in contemporary rhetorical studies. Sage Publications (side 303-305).

Just S. (2019). ‘In your face’-retorik. Den nye polemiske stil. Kommunikationsforum 18-11-2019.

Jørgensen C., Kock C. og Rørbech L. (2014). Rhetoric that shifts votes. An exploratory study of persuasion in issue-oriented public debates. In: Political Communication, 15:3 (s. 283-299)

Jørgensen, C. & Villadsen, L. (2009). Kommunikationssituationen. In: Jørgensen C & Villadsen L: Retorik – teori og praksis. Samfundslitteratur (side 85-97).

Kernbach S., Eppler M. J. og Bresciani S. (2015). The use of visualization in the communication of business strategies – an experimental evaluation. In: International Journal of Business Communication 2015, vol. 52(2).

Kihlström, E. (2007). Karismakoden – udstråling kan læres. Retorikförlaget 2007 (s. 49-63 + 64-77 + 113-121).

Kjeldsen, J.E. (2013). Virtues of visual argumentation: How pictures make the importance and strength of an argument salient. University of Bergen.

Kock C. (2009). Retorikken i nyere tid. In: Jørgensen C & Villadsen L: Retorik – teori og praksis. Samfundslitteratur (side 63-83).

Markel M. (2009): Exploiting verbal-visual synergy in presentation slides. In: Technical Communication, vol. 56, nr. 2, May 2009.

McCroskey J. C. (1968). An Introduction to Rhetorical Communication. Prentice Hall (side 67-85).

Onsberg M. (2009): Fremførelse. In: Jørgensen C & Villadsen L: Retorik – teori og praksis. Samfundslitteratur (side 219-236).

Sommers, N. (1980). Revision strategies of student writers and experienced adult writers. I: College Composition and Communication, Vol. 31, No. 4, Dec 1980 (side 378-388).

Skole L (2014): Talen er lakmusprøven for dine ledelsesbeslutninger. In: Gabrielsen J og Møller M: Ledere, der taler – taler, der leder. Frydenlund Academic (side 34-48).

Sidst opdateret den 09-02-2022