English   Danish

2022/2023  KAN-CSHRO1035U  Projektorienteret forløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Birte Pedersen, Institut for Organisation (IOA)
  Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Kontakt information: Birte Pedersen: bp.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organisation
 • Virksomhedsstudier/Cultural studies
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til
 • At præcisere og afgrænse problemformuleringen samt udarbejde et projekt, der er konsistent med en klart argumenteret sammenhæng mellem problemformulering, teori, metode, analyse og konklusion
 • At beskrive det empiriske grundlag for analysen i projekte, så det indfanger den kompleksitet og nuancering, praksis indeholdert
 • At foretage en teoretisk baseret analyse af projektemnet med anvendelse af relevant litteratur
 • At kritisk diskutere / begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt præcisering af og refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag
 • At begrunde, tage kritisk stilling og reflektere over anvendte teorier, metoder og den analyserede praksis
 • At foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces som et selvstændigt og perspektiverende læringsafsnit sidst i projektet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Fag 1 (HRM i Teori og Praksis) samt 2 yderligere selvvalgte eksamener på de obligatoriske fag, skal være bestået for at komme på internship. Er dette ikke tilfældet får den studerende ikke adgang til internship, men skal skrive projektopgave på baggrund af en - af fagansvarlig bestemt vurdering, hvor at der dog stadig skal indsamles empiri.
Prøve/delprøver
Projektorienteret Forløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Hvis to studerende tager praktikophold i samme organisation, har de mulighed for at lave opgaven sammen. Omfanget på opgaven vil være max. 30 sider. Hvis tre studerende tager praktikophold i samme organisation, har de mulighed for at lave opgaven sammen. Omfanget på opgaven vil være max. 40 sider. Det kræver i disse tilfælde ikke en dispensation at skrive opgaven sammen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer, Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af projektet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der skal skrives et nyt projekt (eventuelt med et af fagansvarlig udvalgt emne). Der gives ikke vejledning til sygeprøven.
Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af projektet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I 2. semester gennemføres et 12-ugers praktikophold i en relevant organisation, svarende til et halvt semester. I praktikperioden arbejder den studerende med konkrete, relevante og autentiske HRM-opgaver og er en integreret del af praktikstedets HRM-miljø. Den studerende har dermed mulighed for at teste den kompetence, som undervisningen på HRM-linjen har givet, og anvende den i forhold til den praktiske virkelighed. Eftersom praktikstederne med rette kan forvente, at HRM-studerende især er fortrolige med de teoretiske sider af HRM-området, er det meget vigtigt, at 3 ud af 5 eksamener er bestået inden praktikstart.

Praktikopholdet, der er fuldtidsarbejde i de tolv uger, stiller store krav om effektivitet og refleksivitet i arbejdet, evne til at blive en del af en arbejdspladskultur, praktisk-administrative færdigheder og sociale evner.


De nærmere retningslinjer for praktikken (herunder forventninger til praktikant og virksomhed) beskrives i et notat (en "psykologisk kontrakt"), der gives til parterne. Af den "psykologiske kontrakt" fremgår bl.a., at praktikken skal danne udgangspunkt for teoretisk refleksion i forhold til en konkret, oplevet organisatorisk virkelighed/praksis. Denne dokumenteres i det praktikprojekt, som den studerende udarbejder i relation til praktikopholdet. I praktikprojektet analyseres en faglig problemstilling, som er relevant i forhold til praktikforløbet. Det indebærer, at der skal argumenteres for problemstillingens virksomhedsrelevans og forankring i den virkelighed, som den studerende har mødt på praktikstedet. Analysen foretages derefter med udgangspunkt i HRM-litteraturen og den der i fundne relevante teori. Praktikprojektet skal indeholde en læringsprocesbeskrivelse. Det vil sige en kortfattet beskrivelse af praktiktiden (praktiktjenesten og arbejdet med praktikprojektet) anskuet som en læreproces.

Søgning af praktikplads foregår mellem den 15. oktober og 1. marts, hvor at alle skal have en praktikplads.

 

HRM uddannelsen skaffer praktikpladser som kan søges og ønsker man som studerende selv at skaffe sin egen plads, skal der søges om dispensation med begrundelse hos:

 

Praktikkoordinator: Birte Pedersen, bp.ioa@cbs.dk

 

Praktikpladser i udlandet er udtaget for reglen om at studiet skaffer pladser. Her skaffer den studerende selv, dog kan studiet hjælpe til i det omfang som er muligt.

 

En praktikplads er først godkendt, når at praktikkontrakt er sendt til studiet og bekræftelsesbrev er sendt til virksomheden og den studerende.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forløbet omfatter 12 uger, som den studerende tilbringer i en organisation. I perioden har den studerende en supervisor i virksomheden, der sammen med en linjeansvarlig underviser har det faglige og pædagogiske ansvar for forløbet. I tilknytning til det projektorienterede forløb ydes desuden vejledning af en vejleder påsat fra studiet. Vejledningen foregår som klyngevejledning. Forløbet afsluttes med en projekt, der perspektiverer (teoretisk og empirisk) en problemstilling, som den studerende har stiftet bekendtskab med under opholdet i virksomheden
Feedback i undervisningen
Der gives klyngevejledning på skrivningen af opgaven i løbet af praktikperioden, så der gives feedback både af vejleder og de andre studerende i klyngen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 384 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 28 timer
Sidst opdateret den 16-06-2022