English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO3000U  Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse

English Title
Introductory Course in Political Communication and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Niels Åkerstrøm Andersen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Politologi/Political Science
 • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Introduktionskursus i Politisk Kommunikation og Ledelse:
 • Formulere og diskutere ud fra en iagttagelsesteoretisk vending, hvor verden ses som en verden af iagttagere, der iagttager hinanden og hinandens iagttagelser. De studerende skal lære at få øje på iagttagelsesledende perspektiver i konkrete ledelsessammenhænge
 • Definere og arbejde med forskellige begreber for kommunikation og diskurs, herunder at se samfund og organisationer som kommunikation. De studerende skal have et blik for interdiskusivitet og heterogene strømme af kommunikation
 • Definere og arbejde med forskellige begreber for politik og for det politiske, herunder forstå det politiskes transformative funktioner. De studerende skal lære at se det politiske i det ledelsesmæssige
 • Diskutere og arbejde med en række konkrete ledelsesrelevante problemstillinger, herunder hvordan at lede under konstant transformation og stigende kompleksitetspres
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1054U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Introduktionskursus i Politisk Kommunikation og Ledelse:

Introduktionskursus for PKL har til formål at give de studerende en indføring i uddannelsens videnskabsteoretiske grundlag,  i de vigtigste teoretiske tilgange og begreber, samt i en række grundlæggende ledelsesproblemstilling. Kurset er baseret på kondenseret vidensformidling afløst af praktiske-analytisk arbejde med det teoretiske stof.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Introduktionsforløbet ligger i uge 35.
Kurset består af fem hele dage. Dag et introducerer hele PKL og afsluttes med en fællesdiskussion af aktuelle problemstillinger om politisk kommunikation og ledelse. Denne fællesdiskussion indledes med et oplæg fra et folketingsmedlem, typisk en minister eller tidligere minister. Dag to handler om at iagttage iagttagelser, dag tre om kommunikationsbegrebet, dag fire om politik, og dag fem om ledelse. Dag to, tre, og fire er fortrinsvis organiseret sådan at formiddagen består af forelæsninger og eftermiddagen af øvelser med feedback og feedforward. Dag fem er om ledelse. Efter en forelæsning omkring udviklingen i betingelserne for offentlig og politisk ledelse afholdes en paneldebat med repræsentanter for vores aftagere. Her lægges op til at kurset såvel som hele det kommende semesters læringsmål kan diskuteres i forhold til de kompetencer og ledelsesproblemstillinger aftagerne kan få øje på. Det er altså en feedbackform, der giver mulighed for at oscillere mellem den teori de studerende er blevet præsenteret for og den praksis teorierne siden skal virke i.
Feedback i undervisningen
Der er omfattende og forskelligartede feedback former indarbejdet i kursets tilrettelæggelse:
1) Fællesdiskussion af aktuelle problemstillinger om politisk kommunikation og ledelse, der indledes med et oplæg fra et folketingsmedlem, typisk en minister eller tidligere minister.
2) Dag to til fire er fortrinsvis organiseret sådan at formiddagen består af forelæsninger og eftermiddagen af øvelser med feedback og feedforward.
3) Dag fem afholdes en paneldebat med repræsentanter for vores aftagere. Her lægges op til at kurset såvel som hele det kommende semesters læringsmål kan diskuteres i forhold til de kompetencer og ledelsesproblemstillinger aftagerne kan få øje på. Det er altså en feedbackform, der giver mulighed for at oscillere mellem den teori de studerende er blevet præsenteret for og den praksis teorierne siden skal virke i. Paneldebatten efterfølges af processer omkring mulige ledelsesproblemstillinger de studerende ser de måske kunne tænke sig af arbejde videre med.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 14 timer
Undervisningsforberedelse 42 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur Bøger:

 • Bourdieu, P. (1997): Af praktiske grunde.  Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, N.Å & Pors, J.G. (2017): Luhmann, Djøf-forlaget.
 • Laclau, E. (2002): Det radikale demokrati. Roskilde Universitetsforlag.

 

Litteratur kompendium:

 

Bourdieu, P. 2005: "Hvorfor samfundsvidenskaberne bør gøre sig selv til genstandsområde" i Viden om viden og refleksivitet, s. 137-149.

Luhmann, N. 1996: "On the scientific context of the concept of communication", in Social Science Information, 257-267.

Foucault, M. 1970: "Diskurs og diskontinuitet", i Peter Madsen (red.): Strukturalisme, Rhodos.

Niels Åkerstrøm Andersen (2008): ”Velfærdsledelse – diagnoser og udfordringer” i Sløk, Camilla & Villadsen, Kaspar: (red.) Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels Forlag, København, s. 33-69.

Sidst opdateret den 16-06-2022