English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1053U  Samfundets Kommunikative Differentiering

English Title
The Communicative Differentiation of Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anders La Cour - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
  • identificere og adskille mindst to forskellige former for kommunikation
  • fremhæve og begrunde hvordan politik som en særlig problematik er på spil i de fremanalyserede kommunikationsformer
  • reflektere og perspektivere over de fremanalyserede iagttagelser
Prøve/delprøver
Samfundets kommunikative differentiering:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved prøven skal den studerende være i stand til at:
* identificere og adskille mindst to forskellige former for kommunikation
* fremhæve og begrunde hvordan politik som en særlig problematik er på spil i de fremanalyserede kommunikationsformer
* reflektere og perspektivere over de fremanalyserede iagttagelser

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende indsigt i og færdigheder til lave diagnoser af det moderne samfund som differentieret i et antal selvstændige kommunikationsfelter eller –systemer og herunder at fremanalysere forskellige logikker, der er på spil. På denne baggrund giver faget en introduktion til udvalgte systemer i samfundet og deres særlige former og kommunikationslogikker. Faget introducerer samtidig en række forskningsmæssige uenigheder vedrørende samfundets differentiering, forholdet mellem autonomi og afhængighed, samt åbenhed/lukkethed mellem systemer. Ligeledes bliver de studerende trænede i at skelne mellem hvornår, der er tale om politik, som et særligt kommunikationssystem og hvornår der er tale om det politiske, som et generelt fænomen knyttet til al kommunikation.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Forud for hver forelæsning, er der to øvelsestimer. Her arbejder de studerende i grupper med dagens tekst samt med spørgsmål fra underviseren. Underviseren går rundt blandt grupperne i begge timer og giver feedback på de studerendes spørgsmål til teksten eller agerer samtale partner omkring de stillede spørgsmål. Den feedback de studerende giver på teksten og spørgsmålene, bliver samtidig brugt til at kvalificere den enkelte forelæsning.

Faget afsluttes med fire timer kollektiv feedback på de studerendes uploadede videoer, hvor de studerende præsenterer deres forskellige analysestrategier
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Undervisningsforberedelse 144 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 220 timer
Foreløbig litteratur
  • Kneer, George & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag.
  • Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2010). Det radikale demokrati. Roskilde Universitets Forlag.
  • Schmitt, Carl (2002 [1932]). Det politiskes begreb. Gyldendals Bogklubber.
Sidst opdateret den 16-06-2022