English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1055U  Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation

English Title
Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anders La Cour - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation:

Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og bearbejdning af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra samt opfyldelse af læringsmålene for liniefagene på andet semester analysere anden ordens strategi i en konkret organisering, dvs analysere en strategisk organisatorisk praksis der er rettet mod at fastlægge betingelser for selvsamme organisatoriske praksis.
Den studerende skal desuden:
  • selvstændigt kunne opstille problemformulering og -afgrænsning
  • gennemføre systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
  • udvælge, sammensætte og anvende teoretisk centrale begreber samt reflektere over disse begreber og deres analytiske/handlingsmæssige potentiale.
  • redegøre for og udvikle sammenhængende teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og -analyse.
  • vurdere og reflektere over udsigelseskraften i den selvstændige analyse, herunder udviklingen og præsentationen af den benyttede analysestrategi samt konditioneringen og anvendelsen af indsamlet datamateriale.
  • formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Teknologi og ledelse", "Magt og Kommunikation" og "Refleksiv intervention og Kommunikation", hvorfor tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt "Teknologi og ledelse", "Magt og Kommunikation" og "Refleksiv intervention og Kommunikation".
Prøve/delprøver
Projekt i refleksiv ledelse og strategisk kommunikation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Grupper à 2-3 studerende: max 40 sider, mundtlig udprøvning: 45 min. inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Grupper à 4-5 studerende: max 50 sider, mundtlig udprøvning: 60 min. inkl. votering, karaktergivning og begrundelse.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan projektrapporten genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til rapporten, kan den studerende skrive en ny individuel projektrapport (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, kan projektrapporten genafleveres i omarbejdet form ved syge-/omprøven
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og analyse af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra fagelementerne, Magt og kommunikation samt Refleksiv Intervention og Kommunikation på 2. semester demonstrere evne til at opnå og fremstille en forståelse for en konkret organiserings refleksive og anden ordens strategiske kapaciteter, og herunder

• vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning
• vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse
• vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
 

Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation:

 
Projektet skal på baggrund af undervisningen på andet semester og med en empirisk forankring identificere og selvstændigt analysere strategi af anden orden med udgangspunkt i en konkret organisering, herunder tematisere problematikker om refleksiv ledelse og strategisk kommunikation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Se øvrige fag der udprøves i denne eksamen:

 

Styringsteknologier
Magt og kommunikation
Refleksion, Internvention og Kommunikation

Beskrivelse af undervisningsformer
Projekt i refleksiv ledelse og strategisk kommunikation:
I tilknytning til projektarbejdet ydes en vis vejledning, dels individuelt eller til den enkelte gruppe og dels til hele linjen i form af workshops.
Feedback i undervisningen
De studerende får vejledning i forbindelse med projektet; en gruppe på 2-5 studerende får 10 timers vejledning.
I introduktionen til eksamen, er der afsat god tid til at give de studerende feedback på de spørgsmål de eventuelt skulle have desangående.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 4 timer
Undervisningsforberedelse 12 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 396 timer
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Se øvrige fag der udprøves i denne eksamen:

Teknologi og ledelse
Magt og kommunikation
Refleksion, internvention og Kommunikation

Sidst opdateret den 16-06-2022