English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1293U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Sverre Raffnsøe - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • integrere og samtænke relevante filosofiske og (erhvervs)økonomiske elementer
 • arbejde problemorienteret, dvs. kunne formulere et relevant problem og dertil knyttede forskningsspørgsmål og angive et projekts erkendelsesinteresse
 • arbejde case- og eller på anden måde empiri-orienteret og således kunne skabe forbindelser mellem empiri og teori
 • redegøre for hvordan et undersøgelsesdesign begrundes og kvalificeres ud fra problem og forskningsspørgsmål
 • vælge og begrunde relevante teorier med udgangspunkt i det valgte problem og forskningsspørgsmål
 • beskrive og vurdere forbindelserne mellem de forskellige elementer i projektet, således: forskningsproblematik, undersøgelsesdesign, valgte teorier, analyse og konklusion
 • vurdere styrker og begrænsninger af de analyser projektet foretager
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Projektet udarbejdes i grupper à 2-5 studerende, og der må maks. skrives
(1 studerende 40 sider, ekskl. bilag)
2 studerende 60 sider, ekskl. bilag
3 studerende 70 sider, ekskl. bilag
4-5 studerende 80 sider ekskl. bilag
Hvert projekt skal indeholde et bilag, som indeholder et resumé på et fremmedsprog af projektet.
Vejledning andrager 7 timer til 1 stud., 12 timer til 2 stud., 16 timer til 3 stud., 18 timer til 4 stud. og 20 timer til 5 stud.
De studerende betragtes som værende fælles om hele projektrapporten, hvis ikke andet anføres eksplicit.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resuméet, der skal ligge som bilag, skal skrives på et ikke-nordisk fremmedsprog, og indgår i den samlede bedømmelse af projektet.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Genaflevering af projekt + tillæg med efterfølgende individuel 30 min. mundtlig eksamen
Har den studerende ikke indleveret et projekt til den ordinære frist, skal den studerende skrive et projekt på 40 sider.
Hvis en studerende har indleveret et projekt til den ordinære frist, men været syg eller er dumpet til den ordinære eksamen skal den studerende omskrive projektet til en mindre udgave på 40 sider, som skal indleveres før det mundtlige forsvar.
Er der to eller flere fra samme gruppe, der har været syge eller er dumpet til den ordinære eksamen skal de omskrive projektet til det sideantal der kræves ifølge de ordinære retningslinjer før det mundtlige forsvar. For eksempel, er der to studerende fra samme gruppe som er dumpet, skal de indlevere et projekt på max 60 sider før det mundtlige forsvar. Det mundtlige forsvar vil blive afholdt som gruppeeksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende betragtes som værende fælles om hele projektrapporten, hvis ikke andet anføres eksplicit. Indenfor rammerne af det udarbejdede gruppe-projekt afholdes der mundtligt forsvar i grupper. Der er afsat 30 min. pr studerende, hvorefter der gives individuel karakter ud fra en samlet bedømmelse af den skriftlige samt den mundtlige præstation. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. De studerende lægger selv ud med et kort oplæg (ca. 10 minutter i alt pr studerende). Efterfølgende vil der være en diskussion af og om projektet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

-

Beskrivelse af undervisningsformer
-
Feedback i undervisningen
Feedback fra vejleder.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 2 timer
Eksamen 2 timer
Forberedelse 410 timer
Sidst opdateret den 27-06-2023