English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1313U  Samtidsfilosofi: Human kapital

English Title
Philosophy of the Present: Human Capital

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Marius Gudmand-Høyer - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-11-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere og analysere en central filosofisk problemstilling inden for pensums tematiske felt: human kapital
 • Redegøre for, hvad human kapital er – både som samtidsfænomen og som økonomisk begreb på grundlag af pensum
 • Redegøre for og diskutere, hvorledes den særlige økonomiske beskrivelse af human kapital implicerer bestemte former for ledelsespraksis
 • Eksemplificere problemstillingen i forhold til det erhvervsøkonomiske område
Prøve/delprøver
Samtidsfilosofi: Human kapital:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Synopsis, der består af en case-beskrivelse med undervisningsnote, skrives i grupper à 3-5 studerende.
Udformning af synopsis og mundtlig udprøvning kan ske individuelt efter dispensation sendt til Studienævnet.
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forhold til kursets læringsmål anvendes tre undervisningsformater, der har til formål at supplere og perspektivere hinanden:

 • Værklæsning, der giver faget en historisk og tematisk ramme, ligesom de studerende her får mulighed for at udvikle en selvstændig stillingtagen til kursets problemfelt
 • Forelæsninger, der bidrager med overblik, gennemgang af fagets analytiske kategorier, samt indsigt i udvalgte teoretiske emner  
 • Case-arbejde, der både konkretiserer fagets problemstillinger og hvor de studerende samtidig selv får til opgave at demonstrere disse problemstillinger i forhold til erhvervsøkonomisk praksis
Beskrivelse af undervisningsformer
Værklæsning
Forelæsning
Case-arbejde
Feedback i undervisningen
Feedback ved undervisningen med spørgsmål og svar.
Feedback ved gruppearbejde i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 90 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 304 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 20-11-2023