English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1314U  Virksomheden i samfundet

English Title
The Business in Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Poulsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Corporate governance/Corporate governance
  • Virksomhedsstudier/Cultural studies
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Forklare hvad formel og uformel corporate governance er
  • Diskutere behovet for governance i private virksomheder
  • Forklare hvad ejerskab betyder for styring og ledelse af en virksomhed
  • Forklare bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes roller i en virksomheds governance
  • Diskutere de forskellige aktørers præferencer og incitamenter og betydningerne heraf
  • Forklare fordele og ulemper ved en bestemt governance struktur
Prøve/delprøver
Virksomheden i samfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Under overskrifter om ansvarlighed og bæredygtighed foregår der i disse år en lang række vigtige diskussioner blandt erhvervsfolk, akademikere, politikere og observatører om virksomheders rolle i samfundet. Retningen i disse diskussioner er klar. En virksomhed er ikke længere blot et sted, hvor kapital bliver investeret i et produktionsapparat, der leverer varer og tjenesteydelser, hvor kapital investeres med henblik på et afkast, hvor ansatte tjener en løn, eller hvor staten opkræver skatter. En virksomhed kan være et instrument til andre og større forandringer i et samfund.

 

Udgangspunktet for dette fag er den reciprocitet, der er mellem en virksomhed og det samfund, den er en del af. Virksomheden virker ind i samfundet, og omvendt virker samfundet ind i virksomheden. I anderkendelse af denne gensidighed er det centralt, at virksomheder styres og ledelse efter ideer om værdiskabelse fremfor for værditransferering, og der vil hele vejen igennem være opmærksomhed på denne vigtige distinktion.

 

Faget introducerer den studerende til nogle af de centrale ideer inden for corporate governance, der netop beskæftiger sig med styring og ledelse af virksomheder. Givet fagets placering på HA(fil) forbindes disse ideer i noget omfang til den politiske filosofis historie; det kan for eksempel være synet på mennesket eller forestillingen om ejendomsret, der er med til at forme relevante teorier om, hvad en virksomhed er og efter hvilke mål, den bør styres og ledes.

 

Foruden en introduktion til nogle grundlæggende og dominerende teorier om virksomheders eksistens og grænser (’Theory of the firm’) og styring og ledelse af virksomheder (’Agency theory’) er det en væsentlig del af faget at gøre den studerende bekendt med forskellige virksomhedsformer; ud over det traditionelle kapitalselskab præsenteres også fonde og kooperativer. I relation til det vil der blive lagt vægt på spørgsmål om, hvad ejerskab er, hvilke muligheder det indebærer, og hvad dets begrænsninger er.

 

Når en virksomhed er etableret, er den noget i sig selv uanset hvordan og af hvem, den er oprettet og finansieret. I fagets anden del introduceres nogle af de centrale organer, der er mere direkte involveret i styring og ledelse af en virksomhed; nemlig bestyrelsen og den daglige ledelse og forholdet mellem disse to. Som en væsentlig del af dette gøres den studerende også bekendt med medarbejderinddragelse og relaterede spørgsmål om retfærdighed.

 

Et centralt element i faget er gennem opgaver og diskussioner at opøve den studerendes evner til at vurdere og forholde sig til nogle af de forskellige interesser og hensyn, der er, for derigennem at hjælpe den studerende til en bedre forståelse af potentielle implikationer for virksomheder af forskellige governance strukturer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og workshop. Til slut i faget vil der være en eksamensforberedende workshop, hvor de studerende vil få lejlighed til at bringe fagets teorier, begreber og ideer i spil i relation til en konkret case. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Der vil der være mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen. Feedback tager udgangspunkt i dialog og diskussion. Der er også et feedback element i den eksamensforberedende workshop.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Forberedelse 148 timer
Eksamensforberedelse 41 timer
Foreløbig litteratur

Kursets materialer optrykkes i et kompendium.       

Sidst opdateret den 27-06-2023